Należymy do:

PIFS

Zmiany w stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020Data szkolenia: 25.06.2019
Miejsce szkolenia: RZESZÓW, Sala konferencyjna Firma ASYSTEL, Pl. Jana Kilińskiego 2 (obok restauracji Pod Gołąbkiem)

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • urzędy miast i gmin
 • szkoły i ośrodki pomocy społecznej zajmujący się stypendiami szkolnymi

Prowadzący:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy o świadczeniach rodzinnych doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Nowa definicja szkoły oraz zmiany w ustawie o systemie oświaty.

2. Nowy krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania stypendium szkolnego – czyli co się zmienia od 1 września 2019 r.

3. Zmiany w terminach składania wniosków – dwa terminy do złożenia wniosku o przyznanie stypendium od 1.09.2019 r.

4. Zakres przedmiotowy ustawy o systemie oświaty oraz regulacje prawa miejscowego.

5. Unormowania zawarte w uchwałach rady gmin/miast dotyczące realizacji stypendiów szkolnych. Jak uregulować zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów, aby nie naruszać przepisów prawa? Czy można przyznawać stypendium szkolne w formie pieniężnej? Analiza rozstrzygnięć nadzorczych wojewody.

6. Obowiązki podmiotów realizujących stypendia szkolne, w świetle zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego – czyli nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

7. Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania stypendium szkolnego oraz zasiłków szkolnych z uwzględnieniem zmian w zakresie Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązujących od 4 maja 2019 roku (RODO):

 •  wnioskodawca a strona postępowania – kto może złożyć wniosek a kto jest adresatem decyzji
 •  przyjazna dla strony interpretacja przepisów prawa, rozstrzyganie wątpliwości co do stanów faktycznych w sprawie na korzyść strony
 • obowiązek analogicznych rozstrzygnięć organów administracji w analogicznych stanach faktycznych sprawy – czy można wprowadzić „precedens” w systemie oświaty?
 • rozstrzyganie wątpliwości na rzecz stron postępowania a regulacje szczególne ustawy o systemie oświaty – studium przypadku
 • ostateczność, prawomocność i wykonalność decyzji administracyjnej – definicje przymiotów decyzji a ich wpływ na realizację decyzji w sprawie stypendium lub zasiłku szkolnego

Zasady wyliczenia dochodu przy realizacji stypendiów szkolnych – analiza znowelizowanego brzmienia art. 8 ustawy o pomocy społecznej – prezentacja stanowiska sądów administracyjnych Czy i w jaki sposób zmiana dochodu wpływa na zmianę decyzji przyznającej pomoc materialną dla uczniów? Czy jest konieczność zmiany decyzji w przypadku zmiany sytuacji dochodowej w rodzinie. W jaki sposób zmienić decyzję oraz od jakiego czasookresu?

8. „Katalog wydatków kwalifikowanych” do stypendium szkolnego – czy można jeden zakup rozliczać w dwóch latach budżetowych, zakupy na raty itp.

9. Konstrukcja prawna decyzji administracyjnej w sprawie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego– sposoby wypłaty stypendium. Czy prawidłowo jest wydać jedną decyzję na cały rok szkolny, czy konieczny jest podział decyzji na lata budżetowe. Problem niekompatybilności roku szkolnego i roku budżetowego. Przykłady rozwiązań. Stanowisko prezentowane w orzecznictwie oraz przez organy nadzorcze.

10. Postępowanie organu realizującego stypendium szkolne w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania uprawnionego. Co zrobić z decyzją i wnioskiem?

11. Obowiązek informacyjny uprawnionego a zakres weryfikacji poszczególnych danych dot. uprawnionych przez organ realizujący stypendium, czyli jakie informacje organ winien wziąć pod uwagę z urzędu, a jakie ma obowiązek dostarczyć strona.

12. Zmiana decyzji w trybie art. 155 k.p.a., wydanie jednej decyzji na cały rok szkolny czy przyznanie stypendium z urzędu w nowym roku budżetowym? – które rozwiązanie wybrać.

13. Jak poprawnie przeprowadzić postępowanie w sprawie zmiany decyzji w trybie art. 154 i art. 155 k.p.a. – który tryb i kiedy znajdzie zastosowanie:

 •  konstrukcja prawna ostatecznej decyzji przyznającej stypendium szkolne a możliwość jej zmiany – czy zawsze możemy zmienić ostateczną decyzję administracyjną
 •  osiągnięcie pełnoletniości przez uprawnionego ucznia a procedura zmiany decyzji w trybie art. 155 k.p.a.
 •  pełnomocnik a przedstawiciel ustawowy strony w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty
 •  etapy postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie art. 155 k.p.a. oraz elementy decyzji zmieniającej.

14. Wznowienie postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją dot. prawa do stypendium.

15. Cofniecie a wstrzymanie prawa do stypendium – kiedy jaką decyzję należy wydać.

16. Nieprawidłowości związane z realizacją stypendiów szkolnych w świetle raportów organów kontrolnych.

 

WZORY PISM PROCESOWYCH I DECYZJI WYKORZYSTYWANYCH W POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH W SPRAWIE PRZYZNANIA I ZMIANY DECYZJI PRZYZNAJĄCEJ STYPENDIUM SZKOLNE LUB ZASIŁEK SZKOLNY

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również aktywność własną uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.