Należymy do:

PIFS

Zmiany w obszarze przyznawania Karty Dużej Rodziny od 2018 r.Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:

Pracownicy:

 • Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
 • Ośrodków Pomocy Rodzinie
 • Urzędy Miast i Gmin

Prowadzący:

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od roku 1996 do chwili obecnej orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie jako etatowy członek SKO. W okresie orzekania w Kolegium  sprawozdawca w około czterech tysiącach orzeczeń administracyjnych w szczególności w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Ponadto od 2005 roku współpracownik ROPS w Katowicach i ROPS w Krakowie i WCPR w Warszawie. Doświadczony trener, uzyskujący bardzo wysokie oceny w ankietach ewaluacyjnych. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Postępowanie wnioskowe w sprawie wydawania Karty Dużej Rodziny – wymogi proceduralne. Zasady przyznawania Karty.
 2. Uprawnienie do posiadania Karty przysługujące członkom rodziny wielodzietnej.
 3. Nowe rozszerzenie kręgu osób mających prawo do posiadania Karty.
 4. Wydawanie karty jako czynność materialno-techniczna.
 5. Odmowa wydania karty w postępowaniu administracyjnym w formie decyzji administracyjnej.
 6. Pozostawanie na utrzymaniu oraz pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym.
 7. Zmiana składu rodziny. Ustalanie składu rodziny.
 8. Właściwość organów.
 9. Postępowanie z dokumentacją.
 10. Nowa elektroniczna forma karty.
 11. Wnioskowanie o kartę – sposoby składania wniosku, postępowania informatyczne. Nowe wymogi przy elektronicznej formie karty. Nowe wymogi wniosku Korekta w zakresie wymaganych załączników. Uwierzytelnianie wniosku przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 12. Zbieranie dokumentacji.
 13. Utrata uprawnień wynikających z karty.
 14. Wydawanie kart na czas określony i nieokreślony.
 15. Zmiana w zakresie terminu ważności Karty.
 16. Unieważnianie kart. Nowe pouczenia.
 17. Nowe regulacje dotyczące przetwarzania danych.
 18. Nowy system teleinformatyczny zapewniający Kartę w formie dokumentu elektronicznego.
 19. Inne zmiany. Działania informacyjno-promocyjne w ramach Karty Dużej Rodziny. Rozszerzenie katalogu finansowanych z budżetu Państwa czynności gminy. Zmiana limitów kwot na realizację ustawy o KDR.
  Przepisy przejściowe , wejście w życie regulacji.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.