Należymy do:

PIFS

Zmiany prawne i nowe kierunki orzecznicze w przedmiocie kierowania do domu pomocy społecznej i ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wraz z tematyką dochodzenia przez gminę zwrotu poniesionych wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej. Analiza najczęściej popełnianych błędów na tle aktualnego orzecznictwa organów i instancji oraz sądów administracyjnych (WSA i NSA)Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 •   Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
 •   Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
 •   Urzędy Miast i Gmin

Prowadzący:

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od roku 1996 do chwili obecnej orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie jako etatowy członek SKO. W okresie orzekania w Kolegium  sprawozdawca w około czterech tysiącach orzeczeń administracyjnych w szczególności w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Ponadto od 2005 roku współpracownik ROPS w Katowicach i ROPS w Krakowie i WCPR w Warszawie. Doświadczony trener, uzyskujący bardzo wysokie oceny w ankietach ewaluacyjnych. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Właściwość gminy kierującej do domu pomocy społecznej

 • właściwość gminy dla mieszkańca domu pomocy społecznej.

2. Procedura administracyjna w procesie kierowania osoby do domu pomocy społecznej

 • wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do dps,
 • wniosek przedstawiciela lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego

3. Ustalanie stanu faktycznego i prawnego w sprawie-przy uwzględnieniu przepisów k.p.a.

 • kierowanie do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu.
 • zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej chyba ze okoliczności sprawy wskazują inaczej (konieczność wskazania jakie okoliczności i uzyskanie zgody osoby kierowanej lub jej przedstawiciela ustawowego)
 • wyjątek od zasady kierowania do dps zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania (art. 54 ust 2 a).
 • brak bezwzględnego kierowania się wolą strony
 • kierowanie do dps w drodze wykonania wyroku sądowego
 • kierowanie do dps dla osób uzależnionych od alkoholu (termin).
 • przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego, a w szczególności zbadania możliwości samodzielnego funkcjonowania

4. Umieszczenie w dps.

 • wpisanie na listę osób oczekujących.
 • umieszczenie w dps dla osób uzależnionych od alkoholu (termin).

5. Ustalanie odpłatności za pobyt w dps.

 • przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 • ustalanie na etapie kierowania do dps składu rodziny osoby kierowanej do dps oraz ich adresów.
 • wydawanie decyzji w sprawie odpłatności ; dla osoby skierowanej do dps łacznie z innymi osobami zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności.
 • wydawanie odrębnej decyzji dla osoby skierowanej do dps i odrębnych decyzji dla osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za dps.
 • czy możliwe jest wpisywanie w decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w dps także kosztów podnoszonych zastępczo przez gminę
 • wydawanie decyzji na określony czas i na czas pobytu.
 • zawieranie umów z członkami rodziny –charakter prawny tych umów i następnie decyzji o odpłatności za dps.
 • zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej obligatoryjne i fakultatywne.
 • zwolnienia dla osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt osoby w dps a niewywiązywanie się z zobowiązań alimentacyjnych

6. Zmiana decyzji o odpłatności. Procedura Art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

 • zmiana decyzji w sytuacji zmiany wysokości kosztu w dps.
 • zmiana decyzji na podstawie art. 155 k.p.a.
 • zmiana decyzji w sprawie jednego z elementów decyzji

7. Śmierć osoby umieszczonej w dps – umorzenie postępowania gdy śmierć strony następuje w trakcie prowadzonego postępowania lub wygaśnięcie decyzji gdy śmierć następuje po wydaniu decyzji.
8. Ustalanie odpłatności dla osób zobowiązanych do odpłatności za dps po śmierci osoby umieszczonej w dps.
9. Dochodzenie zwrotu środków poniesionych zastępczo przez Gminę.
10. Stosowanie zasad z ustawy o pomocy społecznej i zasad ogólnych k.p.a oraz procedury k.p.a w postępowaniu dotyczącym kierowania oraz umieszczania i ustalania odpłatności za pobyt w dps.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.