Należymy do:

PIFS

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za zniszczenie zieleni i usunięcie drzew i krzewów.Data szkolenia: 23.04.2019
Miejsce szkolenia: KRAKÓW, Sala konferencyjna Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, ul. Św. Filipa 17

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin
 • Starostwa powiatowe
 • Urzędy marszałkowskie
 • Pracownicy Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody

Prowadzący:

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka nauk prawnych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Prasowego i Wydawniczego na UJ, a także organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie kurs „Małopolski Radca Prawny przed Sądami Unii Europejskiej- edycja II”. Od 2011 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

1. Najnowsze zmiany w ustawie, m. in.

 •  system zgłoszeń w miejsce braku zezwoleń dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • charakter zgłoszenia, treść podania, wydawanie zaświadczeń o możliwości usunięcia drzew
 • postępowanie w sprawie rozpatrywania zgłoszeń, możliwość złożenia sprzeciwu
 • charakter sprzeciwu, składniki, forma, przesłanki negatywne
 • postępowanie w sprawie drzew po wydaniu sprzeciwu, skutki nie wystąpienia ze zgłoszeniem, decyzja w sprawie opłat,
 • drzewa na terenach gospodarstw rolnych
 • nowe zasady zezwoleń na drogach publicznych, powrót uzgodnień z RDOŚ
 • odpowiedzialność w przypadku wykorzystania nieruchomości na cele związane z dzielnością gospodarczą w ciągu 3 lat od usunięcia drzew na zasadach zgłoszenia.

2. Przepisy przejściowe. Obowiązywanie nowych i dotychczasowych regulacji.
3. Ogólne zasady i pojęcia

 • definicji pojęć
 • kręgu podmiotów uprawnionych do wystąpienia o zezwolenie
 • składników wniosku
 • warunku nasadzeń zastępczych
 • nowe sytuacje wyłączeń z systemu zezwoleń
 • opłat za usunięcie drzew
 • kar za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia

4. System zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w przepisach prawa – wyłączenia obowiązku.
5. Obowiązki gminy w zakresie ochrony zieleni w tym drzew na nieruchomościach komunalnych oraz monitorowanie takiej ochrony na innych nieruchomościach – Zasady prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.
6. Procedura wydawania zezwoleń dla służebności przesyłu – orzekanie o odszkodowaniu.
7. Status właściciela i posiadacza nieruchomości w postępowaniu w sprawie zezwoleń i kar za niewłaściwą pielęgnację zieleni. Wzajemna zależność. Doprecyzowanie pozycji użytkownika wieczystego. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.
8. Właściwe oznaczenie strony w postępowaniu o wydanie zezwolenia i w decyzji nakładającej karę za usunięcie lub zniszczenie drzew i krzewów.
9. Starosta jako organ właściwy do wydania zezwolenia i nałożenia kary za zniszczenie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach gminnych.
10. Postępowanie wyjaśniające poprzedzające wydanie zezwolenia:

 • wniosek o wydanie zezwolenia – dokumenty i załączniki, Metryka sprawy, zakładanie, wpisywanie danych.
 • postępowanie wyjaśniające w tym w zakresie gatunków chronionych w obrębie zadrzewień
 • oględziny i opinie biegłych, świadkowie

11. Drzewa w pasie drogowym – nowe zasady wydawania zezwoleń.
12. Kary za zniszczenie i uszkodzenie zieleni – NOWE ZASADY. Kary za usunięcie drzew bez zgłoszenia, i za usunięcie drzew po wniesieniu sprzeciwu.
13. Administracyjne kary pieniężne za zniszczenie zieleni a odpowiedzialność karna.
14. Okoliczności mające wpływ na wysokość kary. Stosowanie ulg. Stan wyższej konieczności.
15. Typowe błędy merytoryczne i proceduralne popełniane przez organy administracji w procesie stosowania administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za zniszczenie zieleni na tle orzecznictwa Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i sądów administracyjnych.

Szkolenie konsultacyjne na praktycznych przykładach.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.