Zatrudnienie, obowiązki i dokumentacja asystenta rodziny, w tym wynikające z Ustawy „Za życiem”Zobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:

Asystenci rodziny

Pracownicy socjalni placówek pomocy społecznej:

 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Powiatowe Centra Pomocy Społecznej
 • Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia, Ośrodki Interwencji Kryzysowej

Cele i korzyści:
 • pogłębienie wiedzy nt. obowiązków asystenta rodziny wyznaczonych w świetle przepisów ustawy o  wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i ustawy „Za życiem”
 • praktyczny wymiar przydzielenia asystenta rodziny
 • doskonalenie umiejętności z zakresu metodyki pracy oraz prowadzenia i dokumentowania realizowanych zadań
 • rola asystenta rodziny w systemie wspierania rodziny
 • współpraca asystenta rodziny z przedstawicielami innych służb
 • ewidencjonowanie czasu pracy, wyjaśnienie aspektów zadaniowego czasu pracy, minimalnej stawki godzinowej
 • prezentacja propozycji wzorów dokumentów na przykładzie dobrych praktyk, przydatnych w codziennej pracy asystenta m.in. dziennik pracy asystenta rodziny,  karta czasu pracy,  karta informacyjna dotycząca rodziny, ocena wstępna i okresowa sytuacji rodziny, zgoda na wspieranie rodziny przez asystenta, plan pracy z rodziną, zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny,  ocena zagrożeń rozwoju dziecka
 • zapoznanie z zadaniami Asystentów Rodziny w związku z realizacją zadań z Ustawy „Za życiem”
 • ćwiczenia praktyczne

Prowadzący:

Barbara Matysik – socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia, autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Trener i współautor kursów kwalifikacyjnych na asystenta rodziny zatwierdzonych decyzją MPIPS. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia.
 2. Obowiązki asystenta rodziny w świetle wymagań ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
 3. Zatrudnienie asystentów rodziny według przepisów prawa .
 4. Zadaniowy czas pracy. Ewidencjonowanie czasu pracy w świetle najnowszych zmian Kodeksu Pracy i minimalnego wynagrodzenia za pracę
 5. Koordynacja wsparcia przez Asystenta Rodziny na podstawie ustawy „Za życiem”.
 6. Dokumentowanie realizowanych zadań zawodowych, na przykładzie dobrych praktyk za pomocą:
 • dziennika pracy asystenta rodziny,
 • karty czasu pracy,
 • karty informacyjnej dotyczącej rodziny,
 • oceny wstępnej i okresowej sytuacji rodziny,
 • planu pracy z rodziną,
 • zasad współpracy rodziny z asystentem rodziny,
 • oceny zagrożeń rozwoju dziecka,
 1. Inna dokumentacja przydatna w pracy np. zgoda rodziny.
 2. Podsumowanie szkolenia.

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej z możliwością swobodnego zadawania pytań w trakcie zajęć – z uwzględnieniem analizy przypadków faktycznie prowadzonych postępowań.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.