Należymy do:

PIFS

Zarządzanie pasem drogowym zezwolenia i kary, zagadnienia praktyczne na tle przepisów o postępowaniu administracyjnymData szkolenia: 26.06.2019
Miejsce szkolenia: WARSZAWA, Sala Konferencyjna Centrum Edukacyjne ŻELAZNA, ul. Hoża 66/68 (3 piętro)

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, a w szczególności do pracowników referatów ds. dróg urzędów miast i gmin oraz zarządów dróg samorządowych i krajowych (odziały i rejony GDDKiA).


Prowadzący:

Magister prawa, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych


Program szkolenia

1. Regulacje prawne dot. dróg publicznych. Zadania zarządcy drogi.

2. Drogi publiczne a drogi wewnętrzne.

3. Problematyka zaliczania do kategorii dróg publicznych i pozbawianie kategorii.

– nowe drogi,
– nowe drogi w ciągu istniejących,
– przekazywanie dróg między zarządcami dróg.

4. Regulacja stanu prawnego gruntów pod drogami. Droga a pas drogowy. Procedury “uwłaszczeniowe” wywłaszczenie, zrid.

5. Zagadnienia dot. przebudowy lub remontu obiektów i urządzeń istniejących w pasie drogowym. Pozostawanie w dotychczasowym stanie.

6. Zasady ponoszenia kosztów przełożenia urządzeń w pasie drogowym.

7. Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie. Specyfika reklam w miastach na prawach powiatu.

8. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń i reklam w pasie drogowym. Pojęcie reklamy- orzecznictwo.

9. Materiały i hasła wyborcze w pasie drogowym.

10. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

11. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.

12. Wydawanie decyzji o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego.

13. Wymierzanie kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia. Postępowanie z uwzględnieniem regulacji z KPA.

14. Zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg. Postępowanie w razie wybudowania zjazdu bez zezwolenia. Składniki zezwolenia. Kary.

15. Elementy postępowania administracyjnego – wszczęcie postępowania, postępowanie dowodowe, składniki decyzji. Zmiany decyzji ostatecznych.

16. Postępowanie egzekucyjne i rola zarządcy drogi w tym postępowaniu.

17. Omówienie nowego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Szkolenie konsultacyjne na praktycznych przykładach.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.