Należymy do:

PIFS

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych. Analiza nowych rozwiązań systemowych.Data szkolenia: 26.02.2020
Miejsce szkolenia: RADOM, Sala konferencyjna Hotel PONIATOWSKI, ul. Poniatowskiego 4

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast Gmin,
 • Spółki komunalne zajmujące się gospodarką odpadami

Cele i korzyści:
 • Szkolenie uwzględnia zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych   dokonane na mocy ustawy z dnia   USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1579)

Prowadzący:

adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. W latach 2012 – 2017 r. doradca prawny w PUHP „LECH” Sp. z o.o. (spółka komunalna zajmująca się organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Białystok, w tym również przygotowywaniem projektów aktów prawa miejscowego). W latach 2011 – 2012 doradca Prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Współpracownik kancelarii radców prawnych BLC w zakresie prawnych aspektów gospodarki odpadami. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów – obowiązki gmin, kompostowniki jako element systemu
 2. Elementy regulaminu utrzymania czystości i porządku – analiza gotowych aktów prawa miejscowego dołączonych do materiałów szkoleniowych
 3. Określanie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zasady ponoszenia opłaty
 4. Status nieruchomości niezamieszkałych
 5. Nowe zasady organizacji przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 7. Kompostowanie bioodpadów a wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – decyzja w sprawie utraty prawa do zwolnienia z opłaty
 8. Brak segregacji odpadów – decyzja określająca wysokość opłaty
 9. Zmiany w szczegółowym zakresie świadczenia usług
 10. Nowe zasady funkcjonowania PSZOK
 11. Instalacja komunalna – nowe zasady funkcjonowania
 12. Zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych)
 13. Obowiązki informacyjne i kontrolne nałożone na wójtów (burmistrzów, prezydentów)
 14. Zmiany w przepisach sankcjonujących – w tym sankcja dla gmin za niewdrożenie rozwiązań systemowych w wys. od 1000 zł do 100 000 zł.
 15. Analiza zmian prawnych w innych aktach prawnych prowadzonych nowelizacja, w tym w szczególności w ustawie o odpadach i prawie ochrony środowiska
 16. Analiza przepisów przejściowych
 17. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Szkolenie konsultacyjne na praktycznych przykładach.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.