Należymy do:

PIFS

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – konsekwencje prawne i budżetowe roku 2020Data szkolenia: 20.02.2020
Miejsce szkolenia: WARSZAWA, Sala Konferencyjna Centrum Edukacyjne ŻELAZNA, ul. Hoża 66/68 (3 piętro)

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • pracownicy gmin zajmujący się tą problematyką zarówno z wydziałów merytorycznych jak i służb finansowo księgowych i zamówień publicznych.
 • radni z komisji w obszarze których leży problematyka związana z funkcjonowaniem gminnego systemu odpadowego

Cele i korzyści:
 • Omówienie treści uchwał jakie powinien podjąć organ stanowiący w celu dostosowania gminnego systemu odpadowego do nowych przepisów.
 • Omówienie obowiązków organu wykonawczego w zakresie przeprowadzenia procedur o zamówienie publiczne oraz zapewnienia samofinansowania się systemu.
 • Omówienie stanowisk organów nadzoru w sprawie uchwał przyjętych dotychczas przez rady gmin na podstawie nowelizacji ustawy.

Prowadzący:

trener, wykładowca z zakresu zamówień publicznych, Członek Kolegium RIO, Członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Współautor książek pt. “Pożytek publiczny i wolontariat – komentarz obowiązujących przepisów“ oraz “Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie“ Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Przepisy przejściowe. Terminy wynikające z nowelizacji a dotyczące:
 • obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w podziale na co najmniej 5 frakcji
 • nowych poziomów recyklingu
 • zasad postępowania z bioodpadami
 • stosowania kompostowników
 • sytuacji właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy w zakresie objęcia ich gminnym systemem odpadowym
 • obowiązków w zakresie składania nowych deklaracji
 • ważności dotychczasowych umów z wykonawcami
 • trybu dostosowania kształtu gminnego systemu odpadowego do przepisów nowelizacji
 • prawne uwarunkowania BDO
 1. Modyfikacja gminnego systemu odpadowego

a) uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w sprawie szczegółowych zasad postępowania (…) uwzględniające decyzje dotyczące:

 • zmiany w zakresie częstotliwości odbioru odpadów
 • zmiany funkcjonowania PSZOK
 • objęcia systemem nieruchomości niezamieszkałych
 • korekt dotyczących ogrodów działkowych i nieruchomości rekreacyjnych
 • wykorzystywania kompostowników przydomowych
 • określenia przesłanek pozwalających na ustalenie czy właściciel nieruchomości wywiązuje się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów

b) uchwały w sprawie wzoru deklaracji oraz wysokości stawek opłat i podstawy ich naliczania

 • zmiany dotyczące możliwości wskazywania okresów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości rekreacyjnych
 • zmiany składania deklaracji za okres wsteczny
 • wprowadzenia możliwości zadeklarowania kompostowania odpadów
 • wprowadzenie możliwości łącznego stosowania przez gminę różnych kryteriów wpływających na wysokość stawki opłat
 • określenie wysokości stawki w przypadku uchylania się od obowiązku selektywnej zbiórki odpadów
 • uwzględnienie konsekwencji wprowadzenia nowelizacją górnych stawek opłat za pojemniki i od nieruchomości rekreacyjnych

 

 1. Procedury zlecania zadań odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 • wybór trybu zlecenia (w przypadkach gdy nie jest on określony w ustawie o utrzymaniu czystości)
 • opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem korekt wprowadzonych do systemu
 • konsekwencje zniesienia regionalizacji instalacji komunalnych
 • szacowanie wartości przedmiotu zamówienia (stosowanie metod które nie są oparte wyłącznie o dotychczasowe ryczałtowe ceny umowne, gdyż nie uwzględniają one wprowadzonych  modyfikacji systemu oraz nie dają porównania z nowym wagowym rozliczaniem się za świadczone usługi)
 • minimalne wymogi dotyczące zawartości siwz i umowy (wprowadzone nowelizacją ustawy)
 • określenie zasad postępowania w przypadku uchylania się właściciela nieruchomości od obowiązku selektywnej zbiórki odpadów
 1. Aspekty budżetowe i społeczne.
 • kalkulacja stawek opłat (przed czy po przetargu)
 • wpływ na wysokość stawki gminnych  punktów napraw, możliwości kompostowania bioodpadów, ewentualnej sprzedaży surowców wtórnych oraz obowiązku utrzymania w odpowiednim stanie punktów gromadzenia odpadów komunalnych
 • analiza przyczyn gwałtownych wzrostów cen zawartych w ofertach firm wywozowych nie wynikających wprost ze wzrostu kosztów ich działalności
 • nowe obowiązki analityczne gmin
 • wyjaśnienie poziomu opłat za odbiór odpadów komunalnych w raporcie o stanie gminy
 1. Omówienie dotychczasowych rozstrzygnięć kolegiów RIO i organów nadzoru ogólnego w sprawie uchwał podejmowanych przez gminy w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.