Należymy do:

PIFS

Wpływ nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kształt gminnego systemu odpadowego, sposobu jego finansowania oraz zasad prowadzenia postępowań o zamówienie publiczneData szkolenia: 09.12.2019
Miejsce szkolenia: RADOM, Sala konferencyjna Hotel ISKRA, ul. Planty 4

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:

Pracownicy gmin zajmujący się tą problematyką zarówno z wydziałów merytorycznych jak i służb finansowo księgowych i zamówień publicznych. Radni z komisji w obszarze których leży problematyka związana z funkcjonowaniem gminnego systemu odpadowego


Cele i korzyści:
 • Omówienie konsekwencji wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w szczególności dotyczących nowych obowiązków gmin i właścicieli nieruchomości , zasad finansowania systemu oraz udzielania zamówień publicznych na odbiór odpadów komunalnych.
 • W części warsztatowej: Omówione zostaną przykłady  kalkulacji kosztów funkcjonowania systemu zmierzające do zapewnienia samofinansowania się systemu a także sposób ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia zamówienia w warunkach  konieczności rezygnacji z rozliczania ryczałtowego na rzecz ustalania wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o wagę odbieranych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych.

Prowadzący:

trener, wykładowca z zakresu zamówień publicznych, Członek Kolegium RIO, Członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Współautor książek pt. “Pożytek publiczny i wolontariat – komentarz obowiązujących przepisów“ oraz “Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie“ Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych


Program szkolenia
 1.  Konieczność dokonania przez organy stanowiące korekt gminnego systemu odpadowego wynikających z:
 • wprowadzenia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów
 • wprowadzenia możliwości składania odrębnych deklaracji odnoszących się do poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi
 • wprowadzenia nowych – bardziej restrykcyjnych, poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych
 • wprowadzenia wymogu stosowania przepisów odnoszących się do bioodpadów do odpadów stanowiących części roślin pochodzących z terenów zielonych lub cmentarzy, a także targowisk
 • zastąpienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – instalacjami komunalnymi
 • umożliwienia dobrowolnego przystępowania do systemu właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy
 • zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

 2. Możliwość wprowadzania fakultatywnych elementów systemu w postaci:

 • utworzenia i utrzymywania punktów napraw sprzętu
 • dokonywania odbioru odpadów z gospodarstw rolnych
 • rozszerzenia rodzajów odbieranych odpadów przez pszok
 • poszerzenia listy odpadów, które muszą być zbierane i odbierane selektywnie
 • wprowadzenia odrębnego zbierania bioodpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, cmentarzy i targowisk od innych bioodpadów
 • wprowadzenia ułatwień dla niepełnosprawnych – w szczególności niedowidzących
 • określenia wymagań odnoszących się do kompostowników

 3. Zmiany dotyczące sposobu zlecania zadań:

a/ obligatoryjne  

 • zlecanie odbierania odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – wyłącznie w trybie przetargowym
 • w przypadku podziału gminy na sektory – obowiązek przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na odbiór odpadów komunalnych dla każdego sektora oddzielnie
 • wprowadzenie minimalnych wymogów dotyczących kształtu specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • wprowadzenie minimalnych wymogów dotyczących kształtu umowy – w części dotyczącej zlecenia odbioru odpadów
 • wprowadzenia ustawowego wymogu dotyczącego obowiązku ustalania wynagrodzenia umownego w oparciu o wagę odpadów – zarówno postępowaniach na odbiór jak i na zagospodarowanie odpadów

b/  zmiany fakultatywne

 • możliwość organizacji przetargu na odbiór odpadów komunalnych łącznie – z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

 4. Zmiany dotyczące opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości pozwalające na :

 • łączne stosowanie przez gminę różnych kryteriów przy określaniu wysokości opłat
 • różnicowanie przez związek międzygminny opłat na terenie poszczególnych gmin
 • określanie górnej granicy opłat – za pojemnik i za domek letniskowy (poniżej kwot maksymalnych zawartych w ustawie)
 • uwzględnienie wpływu kwot uzyskanych ze sprzedaży surowców wtórnych na wysokość opłat od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
 • określenie przez organ stanowiący wysokości opłat w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny (w przedziale określonym w ustawie)

 5. Zmiany dotyczące wzoru deklaracji dotyczące możliwości:

 • wskazania przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy częstotliwości odbioru odpadów komunalnych
 • wskazania przez właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe okresu ,w którym mają być odbierane odpady
 • zawarcia informacji przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy o posiadaniu kompostownika
 • składania przez właścicieli nieruchomości odrębnych deklaracji dla poszczególnych części nieruchomości wielolokalowych
 • składania korekty deklaracji za okresy wsteczne

 6. Zmiany w zasadach finansowania systemu wprowadzające:

 • obowiązek utworzenia przez gminę wyodrębnionego rachunku bankowego
 • możliwość finansowania ze środków pochodzących z opłat utworzenia punktów napraw
 • określenie rodzaju wydatków finansowanych z nadwyżki środków z poprzedniego roku budżetowego
 • obowiązek ujęcia w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu – szczegółowej informacji o finansowaniu systemu odpadowego
 • obowiązek przekazywania szczegółowej kalkulacji kosztów przez prowadzącego instalację komunalną

 7. Zmiany przepisów dotyczących sprawozdań, kontroli i kar

8. Przepisy przejściowe

Szkolenie konsultacyjne na praktycznych przykładach.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.