Należymy do:

PIFS

Nowe wzory ofert, wzory sprawozdań oraz ramowe wzory umów – praktyczne stosowanie w procedurach otwartych konkursów ofert oraz w trybie uproszczonymData szkolenia: 12.12.2019
Miejsce szkolenia: BIAŁYSTOK, Sala konferencyjna Centrum Szkoleniowe T-Matic Computer Plus, ul. Malmeda 1

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • urzędy miast i gmin
 • starostwa powiatowe

Prowadzący:

trener, wykładowca z zakresu zamówień publicznych, Członek Kolegium RIO, Członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Współautor książek pt. “Pożytek publiczny i wolontariat – komentarz obowiązujących przepisów“ oraz “Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie“ Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych


Program szkolenia
 1. NOWE ELEMENTY OGŁOSZENIA WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY WZORÓW
 • określanie celów jakie organ administracji publicznej  zamierza uzyskać w wyniku zlecenia zadania
 • możliwość odstąpienia  przez zlecającego od wymogu  dotyczącego  określania przez oferenta  zakładanych rezultatów wraz z podaniem ich mierników oraz sposobu weryfikacji uzyskanych wielkości wskaźników – przesłanka zastosowania takiego  odstąpienia
 • określanie zakresu i skali dopuszczalnych przesunięć pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów
 • powierzenie a wsparcie realizacji zadania – możliwość pozostawienia wyboru oferentowi
 • oczekiwane przez zlecającego rezultaty – warunek czy kryterium 
 1. ZMIANY WE WZORACH OFERT

a) wpływ na kształt postępowań

 • rezygnacja z powiązania poszczególnych wydatków ze źródłami ich finansowania w procedurze konkursowej (rozszerzenie dotychczasowych  obowiązków w tym zakresie  w procedurze uproszczonej)
 • obowiązki wykazania przez oferenta komplementarności proponowanych działań (wyłącznie w otwartym konkursie)
 • nowy kształt planu działań i ich harmonogramu
 • ograniczenie wymogów określania wysokości wkładu własnego oferenta do informowania wyłącznie o wysokości  wkładu finansowego i pozafinansowego (bez podania ich wewnętrznej struktury)
 • określanie planowanej wysokości środków pozyskanych od uczestników projektu (bez informowania o wysokości wpłat indywidualnych)

b) dylematy organu administracji publicznej dotyczące oceny składanych ofert

 • w przypadku  formułowania przez zlecającego w ogłoszeniu  wykazu wydatków które nie mogą być finansowane z dotacji lub wykazu wydatków dopuszczalnych – analiza załącznika wydatkowego
 • analiza oferty z punktu widzenia zakładanych rezultatów jakie zostaną – zdaniem oferenta , osiągnięte w wyniku realizacji zadania dotycząca oceny:
 • co jest w złożonej ofercie działaniem a co jego rezultatem
 • czy oferowane działania i rezultaty są powiązane z zakładanym przez zlecającego celem
 • czy proponowane przez oferenta metody pomiaru rezultatów , w szczególności rodzaje wskaźników oraz określenie poziomu bazowego i docelowego dają zlecającemu możliwość ich weryfikacji z wykorzystaniem wskazanych w ofercie źródeł informacji
 • przesłanki pozwalające uznać ofertę złożoną w trybie uproszczonym za celową – w warunkach  konieczności dokonywania, już na poziomie analizy złożonej oferty, oceny rezultatów proponowanych działań 
 1. KOREKTY KSZTAŁTU UMOWY
 • uzależnienie poziomu wykorzystania wkładu własnego oferenta od poziomu wydatkowania przyznanej dotacji (dylematy związane z konsekwencjami użycia w przepisie słowa „oraz”)
 • tryb przekazywania dotacji
 • brak możliwości  określania w umowie udziału dotacji w koszcie ogółem – w tym formułowania warunków zmian tego poziomu
 • decyzje w sprawie określenia wkładu pozafinansowego (ewentualnej wyceny wkładu rzeczowego)
 • nowa – związana z uznaniem że zakładane działania i  rezultaty zostały osiągnięte – przesłanka pozwalająca na rozliczenie dotacji
 • regulacje pozwalające na dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów

 

 1. ZMIANY W SPRAWOZDAWCZOŚCI
 • przesłanki pozwalające zaakceptować sprawozdanie oraz uznać że dotacja została rozliczona – w przypadku konkursów  oraz w przypadku ofert składanych w trybie uproszczonym
 • weryfikacja spełnienia wymogów w zakresie zrealizowanych działań
 • weryfikacja osiągnięcia deklarowanych w ofercie rezultatów tych działań
 • ocena wiarygodności źródeł informacji potwierdzających spełnienie powyższych wymogów
 • przesłanki dopuszczenia wyjaśnień do złożonego sprawozdania
 • konsekwencje ograniczenia obowiązków sprawozdawczych – konieczność intensyfikacji działań kontrolnych obejmujących  między innymi prowadzenie odpowiedniej dokumentacji księgowej ,  opłacania faktur i rachunków zgodnie z  terminami realizacji zadań , prowadzenia analityki kosztów odnoszących się do poszczególnych zadań, prowadzenia działalności odpłatnej lub gospodarczej
 • zwrot dotacji – przesłanki
 • zwrot przychodów uzyskanych przez oferenta w trakcie realizacji zadania

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.