Należymy do:

PIFS

NOWELIZACJA z 19 LIPCA 2019 r. OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACHData szkolenia: 24.10.2019
Miejsce szkolenia: WŁOCŁAWEK, Sala konferencyjna Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ZENIT, ul. Młynarska 1A/3

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin
 • Starostwa powiatowe

Cele i korzyści:

Omówienie zmian dokonanych w nowelizacji z 19.07 2019:

 • zniesienie postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 • nowe zasady wydawania decyzji w sprawach gdy inwestorem jest gmina, powrót właściwości do wójta /burmistrza,
 • rola RDOŚ w postępowaniu gdy inwestorem jest gmina,
 • zmiany w strukturze raportu oddziaływania na środowisko.
 • termin ważności decyzji środowiskowej nowe regulacje,
 • składniki wniosku – zmiany,
 • ustalenie kręgu stron – NOWE REGULACJE,
 • decyzji w sprawach inwestycji na terenie kilku gmin Nowe zasady,
 • zmiany w zakresie uzgodnień dec środowiskowych,
 • składniki decyzji – zmiany,
 • nowe regulacje w zakresie możliwej odmowy wydania decyzji środowiskowej,
 • przypadki zawieszenia postępowania,
 • Ponadto celem szkolenia jest wskazanie procedur realizowania trzech grup zagadnień z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Po pierwsze postępowania w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko w postępowaniu związanym z wydawaniem decyzji środowiskowych. Zakres właściwości, postępowanie wyjaśniające, ocena oddziaływania na środowisko w zakresie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Prawidłowe prowadzenie postępowania oraz kształtowanie treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Główny nacisk będzie położony na sprawy proceduralne.
 • Po drugie omówienie postępowania z udziałem społeczeństwa – etapy postępowania analiza uwag i wniosków i ich rola w tworzeniu uzasadnienia decyzji.
 • Po trzecie zasady prowadzenia publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku oraz udostępnianie informacji oraz odmowa udostępnienia.
 • Zapoznanie się z nowymi regulacjami.
 • Uczestnicy poznają na przekładach schematy postępowania w przypadku decyzji z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz z możliwością nałożenia takiego obowiązku. Począwszy od wszczęcia postępowania, ustalania kręgu stron, opiniowania zakresu raportu, uzgadniania decyzji, rozpatrywania uwag i wniosków społeczeństwa. Omówione zostaną też zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w tym oceny raporty oddziaływania na środowisko.
 • Wskazane zostaną uczestnikom najczęściej powtarzające się uchybienia i błędy w postępowaniu oraz w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie analizy orzecznictwa sądów NSA i WSA oraz orzeczeń SKO.

Prowadzący:

magister prawa, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca  z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych


Program szkolenia

CZĘŚĆ A

 1. Oceny oddziaływania na środowisko – zakres przedmiotowy.
 2. Omówienie zmian po wejściu w życie przepisów nowelizacji z 19.07 2019
 • zniesienie postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 • nowe zasady wydawania decyzji w sprawach gdy inwestorem jest gmina, powrót właściwości do wójta /burmistrza,
 • rola RDOŚ w postępowaniu gdy inwestorem jest gmina,
 • zmiany w strukturze raportu oddziaływania na środowisko.
 • termin ważności decyzji środowiskowej nowe regulacje,
 • składniki wniosku – zmiany,
 • ustalenie kręgu stron – NOWE REGULACJE,
 • decyzji w sprawach inwestycji na terenie kilku gmin Nowe zasady,
 • zmiany w zakresie uzgodnień dec. środowiskowych,
 • składniki decyzji – zmiany,
 • nowe regulacje w zakresie możliwej odmowy wydania decyzji środowiskowej,
 • przypadki zawieszenia postępowania,
 1. Nakładanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – składniki, tryb i zasady sporządzania.
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – nowy charakter i zakres.
 4. Postępowanie w sprawach wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • właściwość organów,
 • Rodzaje inwestycji i przedsięwzięć, w stosunku do których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko – kwalifikacja przedsięwzięć na podstawie rozporządzenia.
 • Uzgodnienia i opinia w toku postępowania z innymi organami terminy uzgadniania decyzji.
 • Udział stron i organizacji ekologicznych w postępowaniu,
 • Składniki decyzji treść uzasadnienia
 • Funkcja decyzji w systemie inwestycyjnym.
 1. Ponowne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko – zasady i podstawy prawne.
 2. Ocena oddziaływania środowisko na obszary Natura 2000 – cechy charakterystyczne postępowania. Zmiany w zakresie art. 96 .
 3. PRZEPISY PRZEJSCIOWE I ZAŁATWIANIA SPRAW WSZCZETYCH PRZED WEJCEIEM WŻYCIE NOWELIZACJI.

Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i SKO na tle najczęściej występujących naruszeń prawa.

CZĘŚĆ B

 1. Udział społeczeństwa w postępowaniach w zakresie ochrony środowiska ZASADY I ZAKRES.
 2. udział społeczeństwa w procedurze administracyjnej przy wydawaniu decyzji.
 3. Uwagi i wnioski.
 4. Organizacje ekologiczne – zasady udziału w postępowaniu.

CZĘŚĆ C

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie.

CZĘŚĆ D

Dostęp do informacji a RODO – ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym, obowiązki, uprawnienia i zagrożenia.

CZĘŚĆ E

Pytania, konsultacje, dyskusja.

Szkolenie konsultacyjne na praktycznych przykładach.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.