Należymy do:

PIFS

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. euroZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urzędów Miast i Gmin, Powiatowych Urzędów Pracy, Starostwa Powiatowe
 • Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
 • Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
 • Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej

Cele i korzyści:
 • Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych zagadnień oraz doświadczeń w zakresie wydatkowania środków bez stosowania procedury przewidzianej przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym wskazaniem obszarów ryzyka i zagrożeń z tym związanych, jak też udzielenie wskazówek dotyczących praktycznych rozwiązań w tym zakresie.

Prowadzący:

Tomasz Kowalewski – ekspert w dziedzinie kontroli, zamówień publicznych, funduszy unijnych oraz zarządzania ryzykiem. Przez ponad 15 lat związany z administracją publiczną – wieloletni kierownik komórek kontroli w ramach funduszy unijnych (ZPORR, POKL), współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych, audytor wewnętrzny. Wykładowca przedmiotów w ramach studiów podyplomowych dla administracji (m.in. w zakresie zamówień publicznych, polityki regionalnej UE, kontroli) jak również prowadzący szkolenia i spotkania informacyjno-konsultacyjne dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Warmińsko-Mazurskim w zakresie związanym z realizacją projektów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

1. Zasady dotyczące zamówień publicznych poniżej progu:

 • zasady wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • zasady efektywnego i racjonalnego dysponowania środkami publicznymi,
 • prawo cywilne w zamówieniach publicznych.

2. Szacowanie wartości zamówienia:

 • należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia,
 • szacowanie robót budowlanych,
 • szacowanie dostaw i usług,
 • podział zamówienia na części.

3. Procedury zamówień publicznych zamawiającego:

 • podstawa prawna,
 • co procedury winny zawierać,
 • przegląd przedmiotowych regulacji dotyczących wydatkowania funduszy europejskich.

4. Dokumentowanie postępowania:

 • szacowanie wartości zamówienia,
 • wybór wykonawcy,
 • odbiór przedmiotu zamówienia.

5. Obowiązki sprawozdawcze – nowe przepisy.

6. Nieprawidłowości w postępowaniu:

 • przegląd najczęściej popełnianych błędów,
 • odpowiedzialność i skutki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • odpowiedzialność i skutki w przypadku projektów unijnych.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.