Należymy do:

PIFS

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 rokuZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast i Gmin, Starostwa Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Inspektoraty Wojewódzkie, Lasy Państwowe, Szkoły podstawowe, Gimnazja, Przedszkola, Szkoły Ponadgimnazjalne i inni (wszystkie jednostki administracji publicznej).

Cele i korzyści:
 • przedstawienie zagadnień dotyczących praktyki stosowania w jednostkach administracji publicznej przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • zostaną zaprezentowane konkretne przypadki występujące w jednostkach administracji publicznej oraz będą przedstawione praktyczne przykłady wynikające z obowiązków nałożonych na pracodawców w zakresie tworzenia i zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w jednostkach sektora finansów publicznych

Prowadzący:

Marta Górka – dr nauk prawnych, absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni praktyk. Ekspert z zakresu kontroli zarządczej oraz dyscypliny finansów publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych. Doświadczony trener prowadzący od 2011 roku szkolenia i doradztwo z obszaru finansów publicznych oraz prawa administracyjnego, konsultant jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych j.s.t.  Autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych i prawa administracyjnego. Ekspert periodyku Prawo finansów publicznych (Kontrola zarządcza i audyt) prowadzonego przez Wydawnictwo Taxpress, współpracownik Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Przepisy regulujące zasady tworzenia ZFŚS
 • Źródła finansowanie ZFŚS
 • Regulamin ZFŚŚ – zasady tworzenia
 • Instrukcje i zarządzenia
 • Najczęstsze błędy w regulaminach ZFŚS
 1. Zasady gospodarowania środkami ZFŚS
 • Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych
 • Pojęcie kryteriów socjalnych
 • Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
 • Zasady naliczania odpisu na ZFŚ, wysokość odpisów na ZFŚS w 2017 roku
 • Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS
 • Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS
 • Korekta rocznego odpisu na ZFŚS
 • Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe
 • Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę
 • Czego nie można finansować z ZFŚS?
 • Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów
 • Procedura zmian, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
 • Preliminarz wydatków z ZFŚS
 • Administrowanie środkami funduszu i konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS
 • Komisje socjalne
 • Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.
 1. Opodatkowanie oraz oskładkowanie świadczeń udzielanych z ZFŚS
 • Paczki dla pracowników
 • Bony towarowe
 • Bilety i karnety dla pracowników
 • Zapomogi dla pracowników
 • Wczasy pod gruszą
 • Świadczenia dla emerytów i rencistów
 • Dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 • Wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 • Możliwość finansowania z ZFŚS imprezy integracyjnej
 • Rozliczenie imprezy integracyjnej
 • Koszt udziału pracowników w imprezie sportowej.
 1. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS
 • Wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Wyjaśnienia MPiPS w sprawie uwzględnienia pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym przy obliczaniu odpisu na ZFŚS
 • Dane niezbędne w zajęciu komorniczym (lub innego organu egzekucyjnego), aby pracodawca bez żadnych konsekwencji mógł dokonać potrąceń ze świadczeń socjalnych
 • Świadczenia socjalne a stosowanie regulacji Kodeksu pracy.
 1. Wyniki kontroli organów nadzoru w zakresie odpisów i wydatków na ZFŚS oraz orzeczenia sądów w zakresie prawidłowości funkcjonowania ZFŚS
 • Najczęstsze błędy w regulaminach ZFŚS
 • Nieprawidłowości w ewidencji księgowej ZFŚS
 • Uchybienia w wydatkowaniu środków z ZFŚŚ

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.