Należymy do:

PIFS

Zadania rad gmin nowej kadencji wynikające ze zmian ustaw ustrojowych zawartych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r (dz. u. poz. 130)Data szkolenia: 17.01.2019
Miejsce szkolenia: ŁÓDŹ, Sala Konferencyjna Ośrodek Kształcenia Zawodowego CREATOR, Plac Wolności 12/201

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 •  Przewodniczący rad, przewodniczący komisji, radni, pracownicy biur rad

Cele i korzyści:
 •  Zmiany obejmują obowiązek określenia nowych lub modernizację istniejących procedur dotyczących działania organów stanowiących j. s. t. Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji przez nowo wybranych radnych , jest także przydatne dla dotychczasowych radnych w zakresie nowo wprowadzanych przepisach regulujących prace organów j. s. t.

Prowadzący:

Trener, wykładowca z zakresu zamówień publicznych, Członek Kolegium RIO, Członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Współautor książek pt. “Pożytek publiczny i wolontariat – komentarz obowiązujących przepisów“ oraz “Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie“ Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA:

1. Budżet obywatelski

 •  relacje pomiędzy budżetem obywatelskim a funduszem sołeckim
 •  relacje pomiędzy budżetem obywatelskim a inicjatywą lokalną (instytucją wynikającą z ustawy o działalności pożytku publicznego)
 •  dobre praktyki w zakresie funkcjonowania budżetów obywatelskich – omówienie przykładów

2. Przepisy proceduralne regulujące funkcjonowanie organów stanowiących

 •  biuro rady – zasady działania
 •  wprowadzanie zmian do porządku dziennego
 •  wnioski zgłaszane przez kluby radnych
 •  transmisje obrad organów stanowiących
 •  znaczenie wprowadzenia obowiązku głosowania imiennego

3. Uprawnienia „kontrolne” radnych

 •  relacje pomiędzy uprawnieniami poszczególnych radnych a uprawnieniami komisji rewizyjnej
 •  problem merytorycznego przygotowania radnych do prowadzenia samodzielnych „kontroli”
 •  ograniczenia w dostępie do informacji

4. Raport o stanie gminy.

 •  zakres przedmiotowy i podmiotowy opracowania – wymogi stawiane w uchwale rady co do kształtu i zawartości raportu przygotowywanego przez organ wykonawczy
 •  relacje pomiędzy raportem o stanie gminy a sprawozdaniem z wykonania budżetu
 •  raport nie będący materiałem promocyjnym lub wyborczym – metodologia umożliwiająca rzetelną ocenę stanu gminy opartą na analizie danych statystycznych dotyczących warunków życia mieszkańców , stanu budżetu , zadłużenia , inwestycji i stanu infrastruktury – przykłady opracowań

5. Wotum zaufania

 •  relacje pomiędzy instytucją absolutorium a udzieleniem lub odmową udzielenia wotum zaufania
 •  konsekwencje nie udzielenia wotum zaufania
 •  udział mieszkańców w debacie na temat wotum zaufania dla wójta – obowiązujące procedury

6. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

 •  procedury umożliwiające mieszkańcom zgłaszanie projektów uchwał
 •  zakres przedmiotowy zgłaszanych projektów
 •  dotychczasowe dobre praktyki w zakresie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – omówienie przykładów

Wykład z elementami seminarium


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.