Należymy do:

PIFS

Wywiad środowiskowy – szkolenie

Praktyka pracy w pomocy społecznej wskazuje na konieczność aktualizowania posiadanej wiedzy, doskonalenia umiejętności zawodowych celem zaspokojenia potrzeb klientów w trudnej sytuacji życiowej zgodnie obowiązującymi przepisami oraz stosownie do oczekiwań instytucji nadzoru i kontroli. Odpowiedź jak sprostać tym licznym wymaganiom oraz nie popaść w rutynę wykonywania obowiązków zawodowych można uzyskać podczas szkoleń oferowanych przez Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA w Warszawie.

Nasz Instytut posiada w ofercie szkolenie adresowane do pracowników socjalnych pt. Wywiad środowiskowy – narzędziem i dowodem w postępowaniach w sprawach pomocy społecznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r.. Jest to szkolenie przygotowane dla profesjonalistów w zawodzie według programu Barbary Matysik, legitymującej wieloletnim doświadczeniem pracy zawodowej w obszarze pomocy społecznej.

Udział w szkoleniu zapewnia poznanie i stosowanie zasad przeprowadzania wywiadu środowiskowego dostosowanych do ostatnich zmian w pomocy społecznej oraz poszerzenie wiedzy potrzebnej w trakcie diagnozy i wywiadu środowiskowego . Jedną z kluczowych zasad pomocy społecznej jest obowiązek współdziałania osoby lub rodziny w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, zaś z programu szkolenia wynika możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania:

  • Czy podstawę udzielenia pomocy społecznej stanowi współdziałanie w przezwyciężeniu trudnej sytuacji? Czy współdziałanie z organem w postępowaniu administracyjnym?
  • Co zrobić w sytuacji braku możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ?
  • Czy wobec tego można odmówić wnioskodawcy przyznania świadczenia?

Odrębnym zagadnieniem poruszanym podczas szkolenia jest wywiad środowiskowy z osobą chorą psychicznie, która odmawia składania podpisów i dostarczenia dokumentów oraz niejednokrotnie kwestionuje swój stan zdrowia i potrzebę skorzystania z pomocy. Ponadto program szkolenia przewiduje możliwość udziału uczestników w dyskusji na temat tezy „nie ma pomocy bez wywiadu” w oparciu o obserwację rzeczywistości, która wskazuje, że ubiegający się o pomoc społeczną odmawiają wywiadu środowiskowego, sądy wydają sprzeczne wyroki o sposobie sprawdzania osób korzystających z pomocy (na podstawie przykładów wyroków WSA) , zaś gminy strzegą stanowiska, że wywiad jest potrzebny, bo beneficjenci korzystają ze środków publicznych.

Część szkolenia poświęcona jest także metodyce prowadzenia wywiadu jako profesjonalnej rozmowy, z której wynikają uporządkowane informacje znajdujące odzwierciedlenie w stosownych kwestionariuszach oraz sporządzany jest dokument w sprawie, zgodnie ze standardami wykonywania zawodu, wymogami ustawy o pomocy społecznej oraz KPA. Jest to istotne zagadnienie w kontekście zapobiegania wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości i uchybień, które mogą zostać wykryte dopiero na etapie kontroli.

Praca socjalna, sposób jej prowadzenia oraz odzwierciedlania w zróżnicowanej i licznej dokumentacji ośrodka pomocy społecznej jest równie ważnym zagadnieniem poruszanym podczas tego szkolenia.

Natomiast Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA podczas szkolenia zapewnia wykłady i warsztaty, przy czynnym udziale uczestników umożliwiając wymianę doświadczeń i rozwiązywanie praktycznych problemów. Gwarantuje także wysoką efektywność szkolenia w oparciu o wiedzę i doświadczenie prowadzącego trenera z doświadczeniem kilkunastu lat pracy w pomocy społecznej.

Chcesz dowiedzieć się więcej – zadzwoń: 22 460 16 89.

 


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.