Należymy do:

PIFS

Wydawanie decyzji w sprawie dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników po nowelizacji przepisów KPAZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast i Gmin
 • Zakłady Obsługi Szkół

Prowadzący:

Radca prawny, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UŁ – w zakresie Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego – 2012/13 oraz  na Wydziale Gospodarczo–Społecznym Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej – 2014, członek etatowy SKO, orzekający w sprawach związanych bezpośrednio z tematyką szkolenia. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Kwestie proceduralne w ramach postępowania o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
  • załączniki do wniosku – kopie dokumentów i zasady ich potwierdzania
  • osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy
  • rozumienie pojęcia „osoby zatrudnionej u pracodawcy”
  • prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych a wymagane kwalifikacje osoby prowadzącej
  • zmiana pracodawcy w czasie trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
  • likwidacja zakładu pracy w czasie trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
  • śmierć pracodawcy i kwestia następstwa prawnego
  • proporcjonalny podział kwoty dofinansowania pomiędzy pracodawców
  • okoliczności uzasadniające odmowę dofinansowania
 2. Procedura administracyjna przyznawania dofinansowania po nowelizacji KPA:
 • Zasada in dubio pro libertate – art. 7a kpa
 • Zasada pewności prawa – art. 8 kpa
 • Obowiązek wskazania niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony – art. 79a kpa
 • Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 a
 • Prawo do zrzeczenia się odwołania
 • Zmiana w zakresie terminu na uzupełnienie braków formalnych – wezwanie do usunięcia braków formalnych w powiazaniu z nowymi zasadami ogólnymi postępowania

Bezczynność organu i przewlekłość postępowania:

 • zmiany w art.36-38 kpa
 • ponaglenie jako środek zaskarżania bezczynności

Postępowanie dowodowe – nowe zasady poświadczania dokumentów.

Decyzja administracyjna – elementy. Prawomocność.

 1. Pomoc de minimis – podstawy prawne
  • dzień udzielenia pomocy
  • pomoc de minimis udzielania spółce cywilnej
  • ustalenie wartości i intensywności pomocy de minimis udzielonej spółce cywilnej
  • koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą
  • wystawianie zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis
 2. Sprawozdanie o pomocy de minimis – system SHRiMP.
 3. Upublicznienie informacji o udzielonej pomocy.

 Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej z możliwością swobodnego zadawania pytań w trakcie zajęć – z uwzględnieniem analizy przypadków faktycznie prowadzonych postępowań.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.