Należymy do:

PIFS

Wydawanie decyzji w sprawie dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników po nowelizacji przepisów KPA w 2019 r. Zmiany obowiązujące od 1 listopada 2019 r.Data szkolenia: 03.03.2020
Miejsce szkolenia: KATOWICE, Sala konferencyjna Centrum Szkoleniowe FRR, ul. Moniuszki 4, lok. 8

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast i Gmin
 • Zakłady Obsługi Szkół

Prowadzący:

Radca prawny, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UŁ – w zakresie Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego – 2012/13 oraz  na Wydziale Gospodarczo–Społecznym Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej – 2014, członek etatowy SKO, orzekający w sprawach związanych bezpośrednio z tematyką szkolenia. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Kwestie proceduralne w ramach postępowania o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
  • załączniki do wniosku – kopie dokumentów i zasady ich potwierdzania
  • osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy
  • rozumienie pojęcia „osoby zatrudnionej u pracodawcy”
  • prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych a wymagane kwalifikacje osoby prowadzącej
  • zmiana pracodawcy w czasie trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
  • likwidacja zakładu pracy w czasie trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
  • śmierć pracodawcy i kwestia następstwa prawnego
  • proporcjonalny podział kwoty dofinansowania pomiędzy pracodawców
  • okoliczności uzasadniające odmowę dofinansowania
 2. Procedura administracyjna przyznawania dofinansowania po nowelizacji KPA:
 • Zasada in dubio pro libertate – art. 7a kpa
 • Zasada pewności prawa – art. 8 kpa
 • Obowiązek wskazania niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony – art. 79a kpa
 • Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 a
 • Prawo do zrzeczenia się odwołania
 • Zmiana w zakresie terminu na uzupełnienie braków formalnych – wezwanie do usunięcia braków formalnych w powiazaniu z nowymi zasadami ogólnymi postępowania

Bezczynność organu i przewlekłość postępowania:

 • zmiany w art.36-38 kpa
 • ponaglenie jako środek zaskarżania bezczynności

Postępowanie dowodowe – nowe zasady poświadczania dokumentów.

Decyzja administracyjna – elementy. Prawomocność.

 1. Pomoc de minimis – podstawy prawne
  • dzień udzielenia pomocy
  • pomoc de minimis udzielania spółce cywilnej
  • ustalenie wartości i intensywności pomocy de minimis udzielonej spółce cywilnej
  • koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą
  • wystawianie zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis
 2. Sprawozdanie o pomocy de minimis – system SHRiMP.
 3. Upublicznienie informacji o udzielonej pomocy.

 Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej z możliwością swobodnego zadawania pytań w trakcie zajęć – z uwzględnieniem analizy przypadków faktycznie prowadzonych postępowań.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.