Należymy do:

PIFS

Wydawanie decyzji w przedmiocie naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościamiZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin
 • Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Prawnik, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, specjalizujący się i orzekający w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalanie warunków zabudowy oraz naliczania „rent planistycznych”. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia
 1. Pojęcie opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej.
 2. Wszczęcie postępowania – przesłanki, ustalanie kręgu stron.
 3. Terminy wszczęcia i załatwienia sprawy.
 4. Prowadzenie postępowania – wymogi formalne: zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego, inne pisma kierowane do strony w toku postępowania, doręczanie pism.
 5. Operat szacunkowy – zakres badania operatu szacunkowego, „kontroperat”, ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodowa rzeczoznawców, aktualizacja operatu szacunkowego.
 6. Udostępnianie stronom operatu szacunkowego.
 7. Postępowanie w przypadku śmierci zobowiązanego do uiszczenia opłaty.
 8. Decyzja z art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i (…) – tzw. decyzja informacyjna.
 9. Ustalenie renty planistycznej w przypadku wystąpienia tzw. luki planistycznej (tj. w sytuacji gdy dany obszar nie był przez pewien okres czasu objęty miejscowym planem).
 10. Treść decyzji o ustaleniu opłaty.
 11. Rozkładanie na raty opłaty adiacenckiej w oparciu o art. 147 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 12. Możliwość zmiany lub weryfikacji decyzji przez organ pierwszej instancji.
 13. Tryb załatwiania wniosków właścicieli nieruchomości, których wartość uległa zmniejszeniu w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 14. Możliwość ustalania renty planistycznej w przypadku, gdy wzrost wartości nieruchomości wynika z decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Szkolenie będzie przeprowadzone metodą seminaryjną, z praktycznymi przykładami, możliwością zadawania pytań i omówieniem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.