Należymy do:

PIFS

Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie stypendium szkolnego i zasiłku po nowelizacji KPAZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • urzędy miast i gmin
 • szkoły i ośrodki pomocy społecznej zajmujący się stypendiami szkolnymi

Prowadzący:

Radca prawny, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UŁ – w zakresie Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego  – 2012/13 oraz  na Wydziale Gospodarczo–Społecznym Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej – 2014, członek etatowy SKO, orzekający w sprawach związanych bezpośrednio z tematyką szkolenia. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w świetle ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.):
 • Warunki przyznania stypendium.
 • Rodzaje świadczeń pomocy materialnej.
 • Postępowanie administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych
 • Przepisy prawa miejscowego w świetle art. 90 f ustawy – stosowanie przepisów gminnego regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy.
 • Przesłanki wydania  decyzji negatywnej
 • Zasady przyznawania zasiłku szkolnego.
 • Inne rodzaje stypendiów oraz zasady ich przyznawania.
 1. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kpa:
 • Zasady ogólne prawa administracyjnego.
 • Terminy załatwiania spraw.
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego, uwzględnieniem przepisów szczególnych.
 • Cofnięcie i wstrzymanie stypendium.
 • Decyzje administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.
 • Postępowanie dowodowe w w/wymienionych sprawach.
 • Uchylenie, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania w sprawach stypendiów szkolnych.
 1. Najczęstsze uchybienia organów I instancji w świetle orzecznictwa Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz sądów administracyjnych.
 2. Ochrona danych  osobowych w sprawach o stypendia 
 3. Wpływ nowelizacji KPA na tryb wydawania decyzji administracyjnych w zakresie stypendium i zasiłku szkolnego  
 • zmiany dotyczące zasad ogólnych postępowania administracyjnego
 • przyjazna interpretacja przepisów (in dubio pro libertate – art. 7a k.p.a., zmiana w ustawie o ochronie informacji niejawnych)
 • obowiązek wskazania niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.)
 • zrzeczenie się prawa do odwołania (art. 107 § 1, art. 127a k.p.a.)
 • zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania (art. 64 § 2 k.p.a.)
 • Pozostałe zmiany istotne w  tematyce szkolenia.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.