Należymy do:

PIFS

Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie stypendium szkolnego i zasiłku po nowelizacji KPAData szkolenia: 25.09.2018
Miejsce szkolenia: WŁOCŁAWEK, Sala konferencyjna Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ZENIT, ul. Młynarska 1A/3

Cena podstawowa: 369zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • urzędy miast i gmin
 • szkoły i ośrodki pomocy społecznej zajmujący się stypendiami szkolnymi

Prowadzący:

Radca prawny, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UŁ – w zakresie Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego  – 2012/13 oraz  na Wydziale Gospodarczo–Społecznym Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej – 2014, członek etatowy SKO, orzekający w sprawach związanych bezpośrednio z tematyką szkolenia. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w świetle ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.):
 • Warunki przyznania stypendium.
 • Rodzaje świadczeń pomocy materialnej.
 • Postępowanie administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych
 • Przepisy prawa miejscowego w świetle art. 90 f ustawy – stosowanie przepisów gminnego regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy.
 • Przesłanki wydania  decyzji negatywnej
 • Zasady przyznawania zasiłku szkolnego.
 • Inne rodzaje stypendiów oraz zasady ich przyznawania.
 1. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kpa:
 • Zasady ogólne prawa administracyjnego.
 • Terminy załatwiania spraw.
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego, uwzględnieniem przepisów szczególnych.
 • Cofnięcie i wstrzymanie stypendium.
 • Decyzje administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.
 • Postępowanie dowodowe w w/wymienionych sprawach.
 • Uchylenie, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania w sprawach stypendiów szkolnych.
 1. Najczęstsze uchybienia organów I instancji w świetle orzecznictwa Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz sądów administracyjnych.
 2. Ochrona danych  osobowych w sprawach o stypendia 
 3. Wpływ nowelizacji KPA na tryb wydawania decyzji administracyjnych w zakresie stypendium i zasiłku szkolnego  
 • zmiany dotyczące zasad ogólnych postępowania administracyjnego
 • przyjazna interpretacja przepisów (in dubio pro libertate – art. 7a k.p.a., zmiana w ustawie o ochronie informacji niejawnych)
 • obowiązek wskazania niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.)
 • zrzeczenie się prawa do odwołania (art. 107 § 1, art. 127a k.p.a.)
 • zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania (art. 64 § 2 k.p.a.)
 • Pozostałe zmiany istotne w  tematyce szkolenia.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.