Należymy do:

PIFS

Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków energetycznych i dodatków mieszkaniowych po nowelizacji KPA 2017 według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2020 r.Data szkolenia: 23.01.2020
Miejsce szkolenia: BIELSKO-BIAŁA, Sala konferencyjna Hotel OLIPM - BKS STAL, ul. Rychlińskiego 19

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

W materiałach:

 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Tekst jednolity ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 • Rozporządzenia wykonawcze
 • Wybór orzecznictwa samorządowych kolegiów orzekających oraz sądów administracyjnych
 • Przykłady wzorów decyzji w sprawie przyznawania lub odmowy dodatków mieszkaniowych.


Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast i Gmin
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Cele i korzyści:
 • Nabycie umiejętności lub ich doskonalenie w sprawach orzekania o prawach do dodatku energetycznego i mieszkaniowego oraz wyjaśnienie wątpliwości powstałych w praktyce
 • Prezentacja naliczenia krok po kroku dodatku mieszkaniowego wraz z ewentualnymi ryczałtami np. w oparciu o akta sprawy udostępnione i wybrane przez kursantów lub dowolnie wybrany stan faktyczny.

Prowadzący:

Licencjonowany trener ds. szkolenia pracowników samorządu terytorialnego i wieloletni członek pozaetatowy SKO w Lublinie. Wielokrotnie zmienianym prawem o dodatkach mieszkaniowych zajmuje się praktycznie i teoretycznie od daty ich wprowadzenia w życie, tj. od 1994 r. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

I. DODATKI ENERGETYCZNE

 1. Praktyczne wskazówki odnośnie występowania o dotację celową, terminy i ustalanie przybliżonej wielkości dotacji.
 2. Właściwość rzeczowa organu do wydawania decyzji administracyjnej.
 3. Prezentacja wzoru wniosku o dodatek energetyczny.
 4. Szczegółowe omówienie warunków uprawniających do otrzymania dodatku energetycznego /prawo do dodatku mieszkaniowego, umowa o dostawę energii elektrycznej i zamieszkiwanie w lokalu/.
 5. Czasokres na jaki przyznajemy dodatek energetyczny.
 6. Prezentacja na tablicy i omówienie elementów DECYZJI  przyznającej dodatek energetyczny oraz decyzji odmownej z uwzględnieniem przepisów KPA /uwaga! w prawie energetycznym brak jest jakichkolwiek przepisów proceduralnych odmiennie niż w ustawie o dodatkach mieszkaniowych/.

W materiałach: m.in. wyciąg z ustawy prawo energetyczne, wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego oraz wzór DECYZJI o przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatku energetycznego.

 

II. DODATKI MIESZKANIOWE

 1. Projektowane zmiany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.
 2. Funkcje dodatku mieszkaniowego i mechanizmy ich zabezpieczenia.
 3. Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy, szczegółowe omówienie kryteriów:
  • tytuł prawny /zwrócenie uwagi na podnajem, użyczenie, dożywocie, spadkobranie itp. oraz wymagane dokumenty,
  • zajmowanie lokalu mieszkalnego /co może być dowodem na tą okoliczność i czy posiadanie tytułu do kilku mieszkań może być przeszkodą w skutecznym ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy/,
  • powierzchnia normatywna oraz ponadnormatywna /uwaga wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2006 r./,
  • dochody rodziny z tytułu zatrudnienia, użytkowania gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej i inne, jak się odnieść do nadpłaty czy niedopłaty czynszu, zwrotu podatku dochodowego z tytułu ulg itp. oraz omówienie katalogu wyłączeń, w tym pomocy dla uczniów na podstawie ustawy o systemie oświaty i zasiłku pielęgnacyjnego.
 4. Co jest wydatkiem na mieszkanie w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych /rodzaje wydatków w zależności od statusu prawnego lokalu i wyposażenia technicznego/.
 5. Kto ma prawo do ryczałtu na zakup opału i czy dotyczy ono osób nie korzystających z energii elektrycznej czy ogrzewania mieszkania.
 6. Jak należy rozumieć rażącą dysproporcję w sytuacji materialnej wnioskodawcy z uwzględnieniem orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych i sądów administracyjnych.
 7. Prezentacja sposobu naliczenia dodatku mieszkaniowego na tablicy w oparciu o akta sprawy i omówienie każdej kolejnej czynności.
 8. Wydawanie decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych, tym:
  • prezentacja wzoru decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego wraz z omówieniem wymaganym procedurą administracyjną elementów ze zwróceniem uwagi na najczęściej spotykane uchybienia, zarówno materialne jak i proceduralne, mogące przesądzać o uchyleniu decyzji w postępowaniu odwoławczym,
  • organ ustawowo upoważniony, przekazywanie tego upoważnienia, status prawny ośrodków pomocy społecznej w tej kwestii,
  • wymogi formalno-prawne stawiane decyzjom przez przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz Kodeks postępowania administracyjnego,
  • stosowanie pieczęci urzędowych,
  • wznowienie postępowania w przypadku wprowadzenia organu w błąd przez wnioskodawcę, – jak naprawić oczywistą omyłkę albo istotny błąd przy ustalaniu stanu faktycznego przez organ po wydaniu i doręczeniu decyzji stronie.
 9. Postępowanie organu w przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca w czasie obowiązywania decyzji nie opłaca swojej części należności mieszkaniowych /na czym polega współpraca z administratorami domów i ich obowiązki oraz uwaga! jak nie narazić się na odpowiedzialność służbową i finansową za nienależną wypłatę dodatku mieszkaniowego/.
 10. Decyzja o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, warunki ponownego uruchomienia wypłaty, wygaśnięcie decyzji, procedura i skutki.

W całym toku szkolenia pytania i odpowiedzi oraz dyskusja na temat konkretnych przypadków zgłoszonych przez uczestników szkolenia.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.