Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenuZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:

Urzędy Miast Gmin i Starostwa Powiatowe


Cele i korzyści:

Szkolenie obejmuje także projektowane na marzec – kwiecień 2018 r. zmiany w ustawach objęte projektem ustawy z dnia 20 września 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno–budowlanego


Prowadzący:

Trener szkolenia – od 2006r. orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Równocześnie prowadzi szkolenia z planowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

I.Instrumenty planowania i zagospodarowania przestrzennego w obowiązujących przepisach prawa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Obszary, w odniesieniu do których istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego.

II. Decyzje w.z.i z.t.:
A. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiot decyzji u.l.i.c.p., pojęcia: „inwestycji o charakterze lokalnym i ponadlokalnym”, celu publicznego.
B. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy. Przedmiot decyzji w.z. Pojęcie zmiany zagospodarowania terenu i zmiany sposobu użytkowania.
C. Wyłączenia z obowiązku uzyskania decyzji w.z. i z.t.
D. Decyzja o wstrzymaniu użytkowania terenu lub o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu.

III. Przesłanki ustalenia warunków zabudowy w świetle art. 61 ust.1 pkt 1 – 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu terenu.
 zasada dobrego sąsiedztwa,
 pojęcie dostępu do drogi publicznej,
 uzbrojenie terenu inwestycji – pojęcie „zagwarantowania uzbrojenia w drodze umowy”,
 brak wymogu uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 niesprzeczność z przepisami odrębnymi.

IV. Ustalanie warunków zabudowy na gruntach rolnych i leśnych.
 pojęcie „gruntów rolnych i leśnych”,
 dopuszczalność wydawania decyzji ustalających warunki zabudowy dla terenów rolnych i leśnych w świetle art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Pojęcia: „zwartej zabudowy”; „obszaru zwartej zabudowy”,
 ustalenie warunków zabudowy dla zabudowy zagrodowej. Odstępstwo od zasady dobrego sąsiedztwa. Czy tylko rolnik może wnioskować o zabudowę zagrodową?

V. Decyzja w.z. na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji.

VI. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
A. Właściwość organów.
B. Strony postępowania.
 Ustalanie kręgu stron postępowania na podstawie art. 28 k.p.a. a „zasięg oddziaływania inwestycji”.
 Następstwo prawne stron. Kurator spadku.
 Pełnomocnik dla stron nieznanych z miejsca pobytu.
 Udział organizacji społecznej.
 Zatrzymanie biegu postępowania dla „poszukiwania” stron postępowania.
C. Wniosek o wydanie decyzji w.z.i z.t.
 Obligatoryjne elementy wniosku.
 Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu na żądanie strony – na podstawie nowego przepisu – art. 76a §2b k.p.a.!!!
 Braki formalne wniosku i konsekwencje nieuzupełnienia ich przez inwestora.
– Art. 64 §2 k.p.a. w nowym brzmieniu – zakres zastosowania, możliwość przedłużenia terminu na uzupełnienie braków wniosku.
– Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Obligatoryjny element wniosku inwestora, czy dowód uzyskiwany na żądanie organu właściwego do wydania decyzji w.z.
D. Termin załatwienia sprawy.
 Termin dla wydania decyzji w.z.
 Termin dla wydania decyzji u.l.i.c.p.
– Konsekwencje przekroczenia 65 dniowego terminu dla wydania decyzji u.l.i.c.p. Jak uniknąć nałożenia kary przez wojewodę w trybie art. 51 ust.1 ustawy.
 Zawiadomienie o przesunięciu terminu załatwienia sprawy (art. 36 k.p.a. w nowym brzmieniu).
 Instytucja ponaglenia !!! (art. 37 w nowym brzmieniu).
– Postępowanie w sprawie ponaglenia. Obowiązki organów administracji publicznej w związku z wniesieniem ponaglenia.
– Ponaglenie a skarga na bezczynność/przewlekłość do sądu administracyjnego.
E. Postępowanie wyjaśniające w sprawach wydania decyzji w.z.i z.t.
 Analiza urbanistyczno – architektoniczna jako główny dowód w sprawie o wydanie decyzji w.z.
 Projekt decyzji w.z.z.t. Elementy składowe projektu. Osoby uprawnione do sporządzenia projektu.
 Uzgodnienia – art. 53 ust.4 pkt 1 – 12 ustawy.
– Uzgodnienie projektu decyzji pozytywnej, czy negatywnej?
– Uzgodnienia a ustalenie przez organ właściwy spełnienia przesłanki zgodności z przepisami odrębnymi.
– Współpraca z organami uzgadniającymi.
 Zastosowanie art. 106 k.p.a. do uzgodnień. Nowy tryb – posiedzenie w trybie współdziałania – art. 106 a k.p.a.!!!
 Komunikacja elektroniczna w trybie uzgodnień na pdst. nowego przepisu – art. 39² k.p.a.!!!
 Uzgodnienia i opinie poza art. 53 ust.4 pkt 1 – 12. Zakres przedmiotowy i moc wiążąca. Zasada współdziałania organów administracji publicznej w praktyce – w świetle nowego przepisu – art. 7b k.p.a.!!!
F. Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji w.z. z.t. na podstawie art.58 i 62 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 97 i 98 k.p.a.
G. Zawiadomienie strony o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym. Wskazanie stronie niespełnionych lub niewykazanych przesłanek od niej zależnych – nowy przepis art. 79 a k.p.a. !!!
H. Umorzenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

VII. Decyzja administracyjna ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
A. Elementy formalne decyzji w.z.z.t.
 Warunki podziału nieruchomości w zapisach decyzji w.z. Czy na pewno niedopuszczalne?
 Ustalenie parametrów nowej zabudowy w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
B. Związanie organu administracji architektoniczno – budowlanej decyzją w.z. i z.t. przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Dopuszczenie usytuowania zabudowy w zbliżeniu/w granicy działki w decyzji w.z.
C. Przeniesienie decyzji w.z. Częściowo, czy tylko w całości? Ile razy można przenieść decyzję w.z.? Do kiedy można przenieść decyzję w.z.?
D. Wygaśnięcie decyzji w.z.

VIII. Wydawanie decyzji w.z. w ramach legalizacji samowoli budowlanej.

IX. Zmiany w przepisach dot. postępowania odwoławczego – wpływ na sytuację organów I instancji.
A. Zrzeczenie się odwołania – nowa instytucja z art. 127 a. k.p.a.!!!
B. Postępowanie wyjaśniające na etapie odwoławczym, na żądanie strony – nowe przepisy – art. 136 §2 – 4 k.p.a. !!! Konsekwencje uczynienia zadość żądaniu strony przez organ odwoławczy.
C. Decyzja kasacyjna organu odwoławczego w świetle nowych przepisów.
 Art. 138 §2a k.p.a. – wytyczne co do wykładni przepisów.
 Zaskarżenie decyzji kasacyjnej – sprzeciw w miejsce skargi. Konsekwencje uwzględnienia sprzeciwu przez sąd administracyjny dla organu odwoławczego, jako narzędzie ograniczania możliwości wydawania rozstrzygnięć ze 138 §2 k.p.a.
D. Tryby nadzwyczajne:
 Zmiana decyzji w.z.
– Zakres dopuszczalnych zmian w decyzji w.z. Zmiana decyzji w.z. po podziale nieruchomości.
– Zgoda stron postępowania – forma i termin udzielenia zgody.
 Wznowienie postępowania
– Kiedy właściwość organu I instancji?
– Etapy postępowania wznowieniowego. Decyzje wydawane po wznowieniu postępowania.
– Zakres zastosowania nowych przepisów – art. 7a i art. 81 a k.p.a. – rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony !!!

X. Mediacja w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

XI. Przegląd orzecznictwa. Pytania od uczestników.

Szkolenie prowadzone jest w formie mini wykładu, warsztatów, pracy na przypadkach, ćwiczeń oraz wymiany doświadczeń.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.