Należymy do:

PIFS

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenuData szkolenia: 24.02.2020
Miejsce szkolenia: BIELSKO-BIAŁA, Sala konferencyjna Hotel OLIPM - BKS STAL, ul. Rychlińskiego 19

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:

Urzędy Miast Gmin i Starostwa Powiatowe


Prowadzący:

od 2006r. orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Równocześnie prowadzi szkolenia z planowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

I.Instrumenty planowania i zagospodarowania przestrzennego w obowiązujących przepisach prawa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Obszary, w odniesieniu do których istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego.

II. Decyzje w.z.i z.t.:
A. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiot decyzji u.l.i.c.p., pojęcia: „inwestycji o charakterze lokalnym i ponadlokalnym”, celu publicznego.
B. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy. Przedmiot decyzji w.z. Pojęcie zmiany zagospodarowania terenu i zmiany sposobu użytkowania.
C. Wyłączenia z obowiązku uzyskania decyzji w.z. i z.t.
D. Decyzja o wstrzymaniu użytkowania terenu lub o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu.

III. Przesłanki ustalenia warunków zabudowy w świetle art. 61 ust.1 pkt 1 – 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu terenu.
 zasada dobrego sąsiedztwa,
 pojęcie dostępu do drogi publicznej,
 uzbrojenie terenu inwestycji – pojęcie „zagwarantowania uzbrojenia w drodze umowy”,
 brak wymogu uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 niesprzeczność z przepisami odrębnymi.

IV. Ustalanie warunków zabudowy na gruntach rolnych i leśnych.
 pojęcie „gruntów rolnych i leśnych”,
 dopuszczalność wydawania decyzji ustalających warunki zabudowy dla terenów rolnych i leśnych w świetle art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Pojęcia: „zwartej zabudowy”; „obszaru zwartej zabudowy”,
 ustalenie warunków zabudowy dla zabudowy zagrodowej. Odstępstwo od zasady dobrego sąsiedztwa. Czy tylko rolnik może wnioskować o zabudowę zagrodową?

V. Decyzja w.z. na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji.

VI. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
A. Właściwość organów.
B. Strony postępowania.
 Ustalanie kręgu stron postępowania na podstawie art. 28 k.p.a. a „zasięg oddziaływania inwestycji”.
 Następstwo prawne stron. Kurator spadku.
 Pełnomocnik dla stron nieznanych z miejsca pobytu.
 Udział organizacji społecznej.
 Zatrzymanie biegu postępowania dla „poszukiwania” stron postępowania.
C. Wniosek o wydanie decyzji w.z.i z.t.
 Obligatoryjne elementy wniosku.
 Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu na żądanie strony – na podstawie nowego przepisu – art. 76a §2b k.p.a.!!!
 Braki formalne wniosku i konsekwencje nieuzupełnienia ich przez inwestora.
– Art. 64 §2 k.p.a. w nowym brzmieniu – zakres zastosowania, możliwość przedłużenia terminu na uzupełnienie braków wniosku.
– Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Obligatoryjny element wniosku inwestora, czy dowód uzyskiwany na żądanie organu właściwego do wydania decyzji w.z.
D. Termin załatwienia sprawy.
 Termin dla wydania decyzji w.z.
 Termin dla wydania decyzji u.l.i.c.p.
– Konsekwencje przekroczenia 65 dniowego terminu dla wydania decyzji u.l.i.c.p. Jak uniknąć nałożenia kary przez wojewodę w trybie art. 51 ust.1 ustawy.
 Zawiadomienie o przesunięciu terminu załatwienia sprawy (art. 36 k.p.a. w nowym brzmieniu).
 Instytucja ponaglenia !!! (art. 37 w nowym brzmieniu).
– Postępowanie w sprawie ponaglenia. Obowiązki organów administracji publicznej w związku z wniesieniem ponaglenia.
– Ponaglenie a skarga na bezczynność/przewlekłość do sądu administracyjnego.
E. Postępowanie wyjaśniające w sprawach wydania decyzji w.z.i z.t.
 Analiza urbanistyczno – architektoniczna jako główny dowód w sprawie o wydanie decyzji w.z.
 Projekt decyzji w.z.z.t. Elementy składowe projektu. Osoby uprawnione do sporządzenia projektu.
 Uzgodnienia – art. 53 ust.4 pkt 1 – 12 ustawy.
– Uzgodnienie projektu decyzji pozytywnej, czy negatywnej?
– Uzgodnienia a ustalenie przez organ właściwy spełnienia przesłanki zgodności z przepisami odrębnymi.
– Współpraca z organami uzgadniającymi.
 Zastosowanie art. 106 k.p.a. do uzgodnień. Nowy tryb – posiedzenie w trybie współdziałania – art. 106 a k.p.a.!!!
 Komunikacja elektroniczna w trybie uzgodnień na pdst. nowego przepisu – art. 39² k.p.a.!!!
 Uzgodnienia i opinie poza art. 53 ust.4 pkt 1 – 12. Zakres przedmiotowy i moc wiążąca. Zasada współdziałania organów administracji publicznej w praktyce – w świetle nowego przepisu – art. 7b k.p.a.!!!
F. Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji w.z. z.t. na podstawie art.58 i 62 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 97 i 98 k.p.a.
G. Zawiadomienie strony o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym. Wskazanie stronie niespełnionych lub niewykazanych przesłanek od niej zależnych – nowy przepis art. 79 a k.p.a. !!!
H. Umorzenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

VII. Decyzja administracyjna ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
A. Elementy formalne decyzji w.z.z.t.
 Warunki podziału nieruchomości w zapisach decyzji w.z. Czy na pewno niedopuszczalne?
 Ustalenie parametrów nowej zabudowy w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
B. Związanie organu administracji architektoniczno – budowlanej decyzją w.z. i z.t. przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Dopuszczenie usytuowania zabudowy w zbliżeniu/w granicy działki w decyzji w.z.
C. Przeniesienie decyzji w.z. Częściowo, czy tylko w całości? Ile razy można przenieść decyzję w.z.? Do kiedy można przenieść decyzję w.z.?
D. Wygaśnięcie decyzji w.z.

VIII. Wydawanie decyzji w.z. w ramach legalizacji samowoli budowlanej.

IX. Zmiany w przepisach dot. postępowania odwoławczego – wpływ na sytuację organów I instancji.
A. Zrzeczenie się odwołania – nowa instytucja z art. 127 a. k.p.a.!!!
B. Postępowanie wyjaśniające na etapie odwoławczym, na żądanie strony – nowe przepisy – art. 136 §2 – 4 k.p.a. !!! Konsekwencje uczynienia zadość żądaniu strony przez organ odwoławczy.
C. Decyzja kasacyjna organu odwoławczego w świetle nowych przepisów.
 Art. 138 §2a k.p.a. – wytyczne co do wykładni przepisów.
 Zaskarżenie decyzji kasacyjnej – sprzeciw w miejsce skargi. Konsekwencje uwzględnienia sprzeciwu przez sąd administracyjny dla organu odwoławczego, jako narzędzie ograniczania możliwości wydawania rozstrzygnięć ze 138 §2 k.p.a.
D. Tryby nadzwyczajne:
 Zmiana decyzji w.z.
– Zakres dopuszczalnych zmian w decyzji w.z. Zmiana decyzji w.z. po podziale nieruchomości.
– Zgoda stron postępowania – forma i termin udzielenia zgody.
 Wznowienie postępowania
– Kiedy właściwość organu I instancji?
– Etapy postępowania wznowieniowego. Decyzje wydawane po wznowieniu postępowania.
– Zakres zastosowania nowych przepisów – art. 7a i art. 81 a k.p.a. – rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony !!!

X. Mediacja w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

XI. Przegląd orzecznictwa. Pytania od uczestników.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również aktywność własną uczestników


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.