Należymy do:

PIFS

Ustalanie prawa i przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej. Przyznawanie świadczeń w zakresie dożywiania zmiana od 2019 r.Data szkolenia: 11.12.2018
Miejsce szkolenia: BIAŁA PODLASKA, Sala konferencyjna Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, ul. Narutowicza 66

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:

Pracownicy:

  • Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
  • Ośrodków Pomocy Rodzinie

Prowadzący:

Magister prawa, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych


Program szkolenia

1. Ustanowienie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. – rozporządzenie Rady Ministrów z 15.10.2018 r.

  •  założenie programu, moduły programowe, dożywianie uczniów i dorosłych, dofinansowanie szkół w zakresie organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków.

2. Podejmowanie przez gminę uchwał w zakresie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

3. Zadania gminy jako organu prowadzącego szkołę w zakresie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

4. Zasady przyznawania świadczeń, w tym:

A) Ustalanie dochodu i wyłączenia z dochodu B) dochód z działalności gospodarczej,

5. Odrębności postępowania wyjaśniającego w pomocy społecznej.

6. Ustalanie przesłanek do nabycia prawa do pomocy społecznej w toku postępowania dowodowego.

7. Właściwość organu. Właściwość dla bezdomnych. Przekazywanie wg właściwości.

8. Założenia wywiadu środowiskowego – zależność wniosku o pomoc do ustaleń w wywiadzie. Odmowa podopiecznego na przeprowadzenie wywiadu.

9. Technika i metodyka przeprowadzania wywiadu środowiskowego na tle pracy z klientem. Korzystanie z asysty policji.

10. Ocena dowodów w postępowaniu – dokumenty, świadkowie, biegli.

11. Oświadczenia i zaświadczenia w postępowaniu.

12. Kontrakt socjalny- oraz wpływ na obowiązki stron kontraktu. Opłacanie składek.

13. Projekt socjalny, zakres, obszar zainteresowania, podopieczni, treść ustaleń.

14. Program wychodzenia z bezdomności.

15. Zasady ustalania dochodu na tle prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. Dochód utracony, odliczenia od dochodu. Dochód z gospodarstwa rolnego.

16. Brak współdziałania podopiecznego, dysproporcja – możliwości orzekania na niekorzyść.

17. Szczególne sytuacje w postępowaniu dowodowym związane z poszczególnymi świadczeniami:

  • przyznawanie zasiłków celowych z programu „Posiłek w szkole i w domu”; pomoc doraźna – ubranie, odzież, nocleg; Zasiłek stały i problemy związane z ustalaniem przesłanek do jego przyznania.; Pomoc celowa; Zasiłek okresowy; Pomoc bezdomnym – noclegownie, ogrzewalnie, ośrodki wsparcia; Udzielanie świadczeń na pokrycie kosztów wydatków na leczenie; Kierowanie do domów pomocy społecznej i usługi opiekuńcze.

18. Świadczenia nienależne – ustalanie i egzekucja,

19. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej- wpływ na postępowanie w pomocy społecznej.

  • Wszczęcie postępowania; Doręczenia; Właściwość miejscowa w sprawach pomocy społecznej; Decyzja administracyjna,
    składniki; Zmiana i uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej.

Szkolenie konsultacyjne na praktycznych przykładach


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.