Należymy do:

PIFS

Ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – art. 269 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo WodneZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
  • urzędy miast i gmin

Prowadzący:

Trener / wykładowca – od 2006r. orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Równocześnie prowadzi szkolenia z planowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA


Program szkolenia

I. Zakres przedmiotowy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

II. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami wg nowych przepisów. Struktura Państwowego Gospodarstwa Wodnego “Wody Polskie”.

III. Nowe pojęcia ustawowe.
– Znowelizowana definicja ścieków. Konsekwencje wyłączenia wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków.

IV. Korzystanie z wód – rodzaje i zasady korzystania z wód.
– powszechne korzystanie z wód
– zwykłe korzystanie z wód
– szczególne korzystanie z wód
– wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej – jako nowy rodzaj szczególnego korzystania z wód.

V. Usługi wodne.
– Wiadomości ogólne.
– Na czym polega świadczenie usług wodnych. Katalog usług wodnych
– Rodzaje usług wodnych, za które pobierane są opłaty.

VI. Opłata z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
A. Podmioty ponoszące opłatę
B. Wyłączenia z obowiązku ponoszenia opłaty
C. Wysokość opłaty
– Od czego zależy ? Wielkość powierzchni uszczelnionej, kompensacja retencyjna.
– Sposób obliczania wysokości opłaty, jednostkowe stawki opłaty, okres rozliczeniowy.
D. Ustalenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
– Obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta miasta jako organu właściwego.
E. Procedura ustalania wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
a) Informacja o wysokości opłaty.
– Forma i konieczne elementy treści informacji.
– Wymogi prawidłowego doręczenia informacji – zakres zastosowania przepisów k.p.a.
b) Reklamacja wysokości opłaty za usługi wodne.
– Przypadki, kiedy reklamacja przysługuje i dopuszczalna częstotliwość jej składania.
– Procedura rozpatrzenia reklamacji.
– Forma i skutki uznania reklamacji.
– Decyzja o nieuznaniu reklamacji. Sposób zaskarżenia decyzji i jego wpływ na jej wykonalność.
c) Decyzja o wysokości opłaty. Kiedy wydawana?
– Treść decyzji o wysokości opłaty.
– Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wysokości opłaty.
– Wszczęcie postępowania, termin do wydania decyzji, uprawnienia zobowiązanego do poniesienia opłaty jako strony postępowania.
– Wykonalność decyzji i sposób jej zaskarżenia.
d) Termin i sposób uiszczenia opłaty przez zobowiązanego.

F. Podział wpływów za opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej między organy gospodarujące wodami.

G. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne. Ulgi w uiszczaniu opłat i procedura ich udzielania.

H. Przymusowe ściągnięcie opłat za usługi wodne. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.