Należymy do:

PIFS

Udzielanie i kontrola wykorzystania dotacji celowych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie. Postępowanie w sprawie zwrotu dotacji w warunkach obowiązywania nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego.Data szkolenia: 23.04.2018
Miejsce szkolenia: KATOWICE, Sala konferencyjna Centrum Konferencyjne OPOLSKA, ul. Opolska 22 (I piętro)

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Pracownicy urzędów gmin i powiatów zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi – zarówno z wydziałów merytorycznych jak i służb finansowo-księgowych uczestniczących w rozliczaniu dotacji.

Cele i korzyści:
 • Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi wynikami kontroli RIO w zakresie stosowania rozporządzeń w sprawie wzorów  ofert , wzorów sprawozdań i ramowych wzorów umów.
 • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych lub utrudniających lub nawet uniemożliwiających prawidłowe rozliczenie dotacji.
 • Omówienie wybranych przepisów zawartych w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (obowiązującej od czerwca 2017 roku) w zakresie ich wpływu na wydawanie decyzji o zwrocie dotacji.
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi  kierunkami zmian  legislacyjnych dotyczących współpracy z trzecim sektorem a w szczególności: ustawy o Instytucie Wolności – Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej , których regulacje mają obowiązywać już w odniesieniu do konkursów organizowanych w końcu 2017 roku.

Prowadzący:

Trener, wykładowca z zakresu zamówień publicznych, Członek Kolegium RIO, Członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Współautor książek pt. „Pożytek publiczny i wolontariat – komentarz obowiązujących przepisów“ oraz „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie“. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

CZĘŚĆ PIERWSZA

PROCEDURY ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM DOTACJI  I KONTROLĄ ICH WYKORZYSTANIA

 1. Najczęściej popełniane błędy w stosowaniu rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące:
  • rozpatrywania ofert niezgodnych ze wzorem zawartym w rozporządzeniu lub zwierających dane wewnętrznie sprzeczne lub w oczywisty sposób niemożliwe do spełnienia
  • kształtu zawieranych umów
  • oceny przedkładanych sprawozdań z realizacji zadań
  • rozliczania zadań w sytuacji gdy dotacje były pobrane w nadmiernej wysokości, były wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub były nienależne
  • dopuszczalności stosowania procedury uproszczonej
 2. Nieprawidłowości w procesie kontroli realizacji zleconych zadań mające wpływ na późniejsze działania dotyczące rozliczenia dotacji a także mające znaczenie w procedurze zmierzającej do wydania decyzji o ich zwrocie. Błędy dotyczące:
 • zastosowanej procedury kontroli
 • zakresu kontroli, w tym także zakresu  kontroli finansowej
 • dokumentowania wyników kontroli zarówno w zakresie naruszeń prawa jak naruszeń postanowień umowy
 • formy i kształtu zaleceń pokontrolnych oraz tolerowania ich niewykonania

CZĘŚĆ DRUGA

WPŁYW NOWELIZACJI USTAWY KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO NA   WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ZWROTU DOTACJI

 1. Dochodzenie zwrotu dotacji – postępowanie administracyjne (przesłanki stosowania).
 2. Stosowanie nowych zasad ogólnych:
  • rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony
  • proporcjonalności
  • bezstronności
  • równego traktowania
  • ugodowego załatwiania spraw
 1. Wszczęcie postępowania, postępowanie dowodowe, kształt decyzji.
 2. Stosowanie mediacji w postępowaniu administracyjnym.
 3. Postępowanie administracyjne o charakterze uproszczonym.
 4. Milczące załatwienie sprawy – milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda.

CZĘŚĆ TRZECIA

ZMIANY W PRAWIE WPŁYWAJĄCE NA WSPÓŁPRACĘ J. S. T. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – ZASYGNALIZOWANIE WEJŚCIA W ŻYCIE PRZEPISÓW KTÓRE ZACZNĄ OBOWIĄZYWAĆ  W 2017 ROKU

 1. Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w zakresie zapowiedzi wydania nowego rozporządzenia określającego wzory ofert, sprawozdań i ramowych wzorów umów (projekt w ostatniej fazie prac komisji sejmowej)
 2. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej – w zakresie wpływu na kształt konkursów prowadzonych przez powiaty, tworzenia przez wojewodów wykazów organizacji uprawnionych do uczestniczenia w konkursach, zakresu przedmiotowego i podmiotowego ustawy (projekt prezydencki złożony w parlamencie).

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.