Treningi umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznejZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:

Pracownicy:

 • Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy
 • Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • Zakładów Opieki Lekarskiej, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie,
 • Gminnych Ośrodków Pomocy Rodzinie
 • Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz
 • Absolwentów szkół policealnych w zakresie terapii zajęciowej itp.

Cele i korzyści:
 • poznanie zasad nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z osobą chorą psychicznie
 • zapoznanie uczestników z metodami pracy i rehabilitacji osób przewlekle chorych psychicznie, zmierzającymi do wypracowania motywacji do akceptowanych społecznie zachowań oraz nawyków celowej aktywności
 • przedstawienie modułu zajęć edukacyjnych dla pacjentów i ich rodzin

Prowadzący:

Beata Kasperek-Zimowska jest specjalistą psychologiem klinicznym, psychoterapeutą (certyfikat psychoterapeutyczny nr 421 Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego uzyskany w 2006 r), trenerem treningu i warsztatu psychologicznego, europejskim psychoterapeutą (Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – The European Certificate of Psychotherapy). Od 1995r pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej, w oddziale dziennym psychiatryczno-rehabilitacyjnym, od 2002r pracuje dodatkowo w Poradni Przyklinicznej IPiN, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną zaburzeń nerwicowych, osobowości i psychoz a także zaburzeń jedzenia. W latach 1997 – 2005 równolegle pracowała w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób przewlekle psychicznie chorych przy IPiN. W styczniu 2012r uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Rozprawa doktorska dotyczyła związku cech osobowości matek i sposobów radzenia sobie przez nie w sytuacji opieki nad dorosłym dzieckiem przewlekle chorym na schizofrenię. Kieruje procesami specjalizacyjnymi psychologów szkolących się w zakresie zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego. Ukończyła wiele szkoleń w zakresie psychoterapii, pomocy psychologicznej, oraz szkolenia trenerskie. Jest autorką wielu publikacji z zakresu jakości życia, metod pracy osób chorych psychicznie i ich rodzin. Od wielu lat prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty dla pracowników służby zdrowia i pomocy społecznej. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na konferencjach, sesjach superwizyjnych, kursach, szkoleniach i warsztatach. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Osoba psychicznie chora w społeczeństwie – oczekiwania, możliwości, stereotypy, metody osiągania zmiany.
2. Rola i zasady rehabilitacji psychiatrycznej w pracy z osobami z przewlekłymi chorobami psychicznymi.
3. Wprowadzenie do zagadnienia treningów umiejętności społecznych.

 • Zasady prowadzenia treningów umiejętności społecznych
 • Rodzaje treningów
 • Planowanie pracy terapeutycznej
 • Zasady układania indywidualnych programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych
 • Ewaluacja postępów w rehabilitacji

4. Sytuacje trudne w pracy z osobami przewlekle psychicznie chorymi (wypalenie zawodowe).
5. Omówienie podstawowych treningów.

 • Trening umiejętności prowadzenia rozmowy; Trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich; Trening radzenia sobie z objawami choroby; Trening aktywnego udziału w leczeniu farmakologicznym

6. Psychoedukacja dla rodzin i pacjentów.

Szkolenie prowadzone jest interaktywnie, metodą warsztatu bezpośrednio angażującego uczestników oraz krótkich wykładów. 

Przy udziale grupy zastaną zaprezentowane fragmenty treningów.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.