Należymy do:

PIFS

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za zniszczenie zieleni i usunięcie drzew i krzewów.Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin
 • Starostwa powiatowe
 • Urzędy marszałkowskie
 • Pracownicy Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody

Prowadzący:

Magister prawa, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca  z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Najnowsze zmiany w ustawie, m. in.

 •  system zgłoszeń w miejsce braku zezwoleń dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • charakter zgłoszenia, treść podania, wydawanie zaświadczeń o możliwości usunięcia drzew
 • postępowanie w sprawie rozpatrywania zgłoszeń, możliwość złożenia sprzeciwu
 • charakter sprzeciwu, składniki, forma, przesłanki negatywne
 • postępowanie w sprawie drzew po wydaniu sprzeciwu, skutki nie wystąpienia ze zgłoszeniem, decyzja w sprawie opłat,
 • drzewa na terenach gospodarstw rolnych
 • nowe zasady zezwoleń na drogach publicznych, powrót uzgodnień z RDOŚ
 • odpowiedzialność w przypadku wykorzystania nieruchomości na cele związane z dzielnością gospodarczą w ciągu 3 lat od usunięcia drzew na zasadach zgłoszenia.

2. Przepisy przejściowe. Obowiązywanie nowych i dotychczasowych regulacji.
3. Ogólne zasady i pojęcia

 • definicji pojęć
 • kręgu podmiotów uprawnionych do wystąpienia o zezwolenie
 • składników wniosku
 • warunku nasadzeń zastępczych
 • nowe sytuacje wyłączeń z systemu zezwoleń
 • opłat za usunięcie drzew
 • kar za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia

4. System zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w przepisach prawa – wyłączenia obowiązku.
5. Obowiązki gminy w zakresie ochrony zieleni w tym drzew na nieruchomościach komunalnych oraz monitorowanie takiej ochrony na innych nieruchomościach – Zasady prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.
6. Procedura wydawania zezwoleń dla służebności przesyłu – orzekanie o odszkodowaniu.
7. Status właściciela i posiadacza nieruchomości w postępowaniu w sprawie zezwoleń i kar za niewłaściwą pielęgnację zieleni. Wzajemna zależność. Doprecyzowanie pozycji użytkownika wieczystego. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.
8. Właściwe oznaczenie strony w postępowaniu o wydanie zezwolenia i w decyzji nakładającej karę za usunięcie lub zniszczenie drzew i krzewów.
9. Starosta jako organ właściwy do wydania zezwolenia i nałożenia kary za zniszczenie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach gminnych.
10. Postępowanie wyjaśniające poprzedzające wydanie zezwolenia:

 • wniosek o wydanie zezwolenia – dokumenty i załączniki, Metryka sprawy, zakładanie, wpisywanie danych.
 • postępowanie wyjaśniające w tym w zakresie gatunków chronionych w obrębie zadrzewień
 • oględziny i opinie biegłych, świadkowie

11. Drzewa w pasie drogowym – nowe zasady wydawania zezwoleń.
12. Kary za zniszczenie i uszkodzenie zieleni – NOWE ZASADY. Kary za usunięcie drzew bez zgłoszenia, i za usunięcie drzew po wniesieniu sprzeciwu.
13. Administracyjne kary pieniężne za zniszczenie zieleni a odpowiedzialność karna.
14. Okoliczności mające wpływ na wysokość kary. Stosowanie ulg. Stan wyższej konieczności.
15. Typowe błędy merytoryczne i proceduralne popełniane przez organy administracji w procesie stosowania administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za zniszczenie zieleni na tle orzecznictwa Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i sądów administracyjnych.

Szkolenie konsultacyjne na praktycznych przykładach.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.