Rodzinny wywiad środowiskowy w świetle zmian przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Zmiany związane z programem Rodzina 500 plusZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
 • Urzędy Miast

Cele i korzyści:
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu weryfikacji sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o świadczenia pomocy społecznej lub korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej,
 • zdobycie wiedzy z zakresu wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej dotyczących przeprowadzania wywiadu środowiskowego w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa pracownika socjalnego, elektronicznego przeprowadzania wywiadu środowiskowego,
 • podniesienie poziomu wiedzy w zakresie weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych) w związku ze zmianą kryteriów dochodowych,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy społecznej,
 • omówienie wymagań z zakresu nadzoru i kontroli nad prawidłowością sporządzania wywiadów środowiskowych, dokumentowania pracy socjalnej.

Prowadzący:

Beata Lutomska – magister pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji społecznych. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. profilaktyki i leczenia uzależnień od alkoholu i narkomanii. Posiada doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy, uzależnionymi, osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności oraz z ich rodzinami. Od kilku lat przygotowuje programy profilaktyczne, edukacyjne i szkoleniowe. Prowadzi szkolenia adresowane do kadry integracji i pomocy społecznej, kadry systemu edukacji, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, dzieci, młodzieży; pracowników, wolontariuszy, członków organizacji pozarządowych itp. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu mediacji, pracy z rodziną wieloproblemową, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień oraz wiele innych. Uczestnik Szkoły Trenerów MERITUM. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach oraz warsztatach. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia.
 2. Wywiad środowiskowy w świetle przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 3. Wywiad środowiskowy według przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 4. Wywiad środowiskowy jako dowód w postępowaniu w sprawach pomocy społecznej 5.Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego i jego aktualizacja:
  • sposób wypełniania poszczególnych części kwestionariusza,
  • sporządzanie diagnozy sytuacji życiowej rodziny (analiza SWOT),
  • dokumentowanie pracy socjalnej, rola informacji zawartych w rodzinnym wywiadzie środowiskowym w postępowaniu administracyjnym.
 5. Aspekty praktyczne wywiadu środowiskowego:
  • przesłanki nabycia prawa do pomocy społecznej,
  • zależność pomiędzy wnioskiem o pomoc a ustaleniami w wywiadzie,
  • ustalanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny,
  • wywiad środowiskowy z opiekunem prawnym,
  • wywiad środowiskowy z osobą z zaburzeniami psychicznymi,
  • brak zgody na przeprowadzenie wywiadu,
  • gromadzenie dokumentacji w sprawie,
  • kwestie bezpieczeństwa pracowników socjalnych podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego,
  • możliwość przeprowadzania wywiadu środowiskowego w formie elektronicznej.
 6. Weryfikacja wysokości świadczeń pomocy społecznej w sytuacji zmiany kryteriów dochodowych na przykładzie wybranych świadczeń.
 7. Ustalanie prawa do świadczeń i ustalanie odpłatności za świadczenia w sytuacji zmiany sytuacji dochodowej strony.
 8. Dokumentowanie pracy socjalnej.

Szkolenie prowadzone jest w formie mini wykładu, warsztatów, pracy na przypadkach, ćwiczeń oraz wymiany doświadczeń.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.