Należymy do:

PIFS

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Analiza krytyczna i konfrontacja nowych uregulowań.Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast i Gmin
 • Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Doktor nauk prawnych, specjalista prawa administracyjnego, wieloletni pracownik administracji skarbowej we Wrocławiu, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy, autor ok. 30 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym monografii afiliowanej przez Uniwersytet Wrocławski. W roku 1996 uzyskał certyfikat aplikacji administracyjnej w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony;
 2. Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony;
 3. Kształt zasady zaufania;
 4. Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych;
 5. Formy zawiadamiania o wydanych decyzjach;
 6. Udostępnianie stronie odpisu decyzji;
 7. Zasada trwałości decyzji;
 8. Milczące załatwienie sprawy;
 9. Tryb milczącego załatwienia sprawy;
 10. Postanowienie o milczącym załatwieniu sprawy;
 11. Struktura postanowienia o milczącym załatwieniu sprawy;
 12. Związanie postanowieniem o milczącym załatwieniu;
 13. Zakres wyłączeń z milczącego załatwienia sprawy;
 14. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania;
 15. Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym;
 16. Koszty postępowania administracyjnego;
 17. Poświadczenia odpisu dokumentu za zgodność z oryginałem;
 18. Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie;
 19. Tryb rozpatrzenia ponaglenia;
 20. Zakres odpowiedzialności pracownika za niezałatwienie sprawy w terminie;
 21. Założenia mediacji w postępowaniu administracyjnym;
 22. Inicjatywa w zakresie mediacji;
 23. Postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji;
 24. Osoba mediatora;
 25. Przebieg mediacji;
 26. Wynik mediacji;
 27. Postępowanie uproszczone;
 28. Specyfika postępowanie uproszczonego;
 29. Ustawowe determinanty nakładania kar pieniężnych;
 30. Wyłączenia stosowania kar pieniężnych w trybie kodeksowym;
 31. Tryb nałożenia kary pieniężnej;
 32. Odstąpienie od ukarania;
 33. Ulgi w spłacie kary (formy);
 34. Ulga a pomoc publiczna;
 35. Przedawnienie kar;
 36. Ponowne rozpoczęcie albo odwieszenie rozpoczętego biegu terminu przedawnienia kar;
 37. Przedawnienie egzekucji kary;
 38. Współpraca europejska;
 39. Warunki wniosku o współpracę europejską;
 40. Zwrot wniosku o współpracę europejską;

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.