Należymy do:

PIFS

Współpraca instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny w obszarze interwencji skutkującej umieszczeniem dziecka poza rodzinąZobacz aktualnie realizowane szkolenia

(ART. 12 A UOPPWR)Adresaci szkolenia:
 • pracownicy sektora wsparcia społecznego (pracownicy socjalni, asystenci rodziny, członkowie Grup Roboczych, kuratorzy rodzinni zawodowi i społeczni, policjanci) oraz pracownicy oświaty i placówek instytucjonalnej opieki nad dziećmi

Cele i korzyści:
 • Poznanie form przemocy doświadczanej przez dzieci, objawów fizycznych i skutków psychicznych.
 • Analizowanie czynników ryzyka stosowania przemocy wobec dzieci.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania przemocy doświadczanej przez dzieci.
 • Przypomnienie i skoordynowanie przepisów regulujących działania służb (policja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kuratorzy) w sytuacji umieszczenia dziecka poza rodziną.
 • Synteza wymagań kompetencyjnych dla służb

Prowadzący:

Zbigniew Piechocki od ponad 30 lat pracuje w bezpośrednim kontakcie z klientami szeroko rozumianej pomocy społecznej: pracownik socjalny, społeczny kurator rodzinny, a wcześniejsza praca zawodowa to także doświadczenia wolontariusza w poradni leczenia uzależnień, pracownika schroniska dla bezdomnych, współpracownika ngo’s. Przez kilka lat pracował jako trener i doradca metody Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR®), obecnie jako trener, realizując szkolenia z zakresu interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W latach 2012-13 doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dla Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych województwa kujawsko – pomorskiego. Zawodowo interesuje się problematyką uzależnień i przemocy, wykorzystaniem technik i narzędzi pracy socjalnej oraz jej superwizją (magister pracy socjalnej o specjalności superwizja w pomocy społecznej). Przywiązuje uwagę do podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (TSR) oraz wykorzystywania elementów różnych metod pracy socjalnej w budowaniu wsparcia. Ukończył kursy II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin alkoholowych. Autor poradnika Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze, wydanego i wznawianego przez ROPS w Toruniu oraz artykułu Model interwencji wspierającej zmianę. Propozycja pracy z osobami stosującymi przemoc wydanego w publikacji Pomoc w praktyce, Wydawnictwo APS Warszawa.. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Przemoc czy agresja – różnice.
 2. Przemoc fizyczna, psychiczna, wykorzystanie seksualne, zaniedbanie i ich objawy fizyczne oraz wynikające skutki psychiczne dla dziecka.
 3. Postawy komunikujące doświadczenia przemocy.
 4. Rozpoznanie przemocy doświadczanej przez dzieci: czynniki ryzyka i inne narzędzia diagnostyczne.
 5. Interwencja w sytuacji krzywdzenia dzieci: sposoby komunikowania się z dzieckiem i dokumentowania.
 6. Zadania asystenta rodziny i możliwe do wykorzystania metody pracy.
 7. Sytuacja dziecka świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 8. Obowiązku pracownika socjalnego w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia dziecka w związku z przemocą w rodzinie
 9. Schemat postępowania i niezbędna dokumentacja.
 10. Działania Policji chroniące osoby doświadczające przemocy.
 11. Obowiązki policjanta przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka przez pracownika socjalnego.
 12. Algorytm postępowania Policji w interwencji związanej z przemocą w rodzinie.
 13. Czynności kuratora rodzinnego.

Metody pracy: warsztat z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych, studium przypadku, miniwykład, prezentacja multimedialna, – dyskusja moderowana, symulacja interwencji w oparciu o art. 12a uoppwr, analiza doświadczeń


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.