Należymy do:

PIFS

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Stan prawny na styczeń 2016 r.Zobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:
  • Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, asystenci rodziny, pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych

Cele i korzyści:
  • Poszerzenie wiedzy o zmianach prawa w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wypracowanie sposobów realizacji wprowadzonych zmian prawnych.

Prowadzący:

Tamara Uliasz – główny specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Posiada ponad dwudziestoletni staż pracy zarówno w praktyce pedagogicznej, w pracy akademickiej jak i w administracji centralnej odpowiedzialnej za opiekę nad dzieckiem. Specjalność zawodowa to zagadnienia z obszaru pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Stale współpracuję jako wykładowca z Wyższą Szkołą Pedagogiczną ZNP w Warszawie. W trakcie pracy zawodowej opublikowała w czasopismach specjalistycznych kilkanaście artykułów dotyczących zagadnień rodziny, wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Realizacja zadań gminy w zakresie wspierania rodziny .
a) zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
b) standardy obowiązujące w placówkach wsparcia dziennego wprowadzone rozporządzeniem w sprawie wymogów lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego.
2. Organizacja pieczy zastępczej w powiecie w świetle zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
3. Sposób kontrolowania wykonywania przez powiat zadań z zakresu pieczy zastępczej w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli.
4. Omówienie zagadnień dotyczących realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej:
a) Sposób kontroli pieczy zastępczej przez samorząd powiatowy
b) Dokumentacja sytuacji dziecka
c) Ocena zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej
d) Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
e) Kwalifikacja osób do prowadzenia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
f) Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w świetle projektu rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
5. Ponoszenie przez powiat odpłatności za pobyt dzieci z zakładach opieki leczniczej.
6. Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej a realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7. Źródła finansowania zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – z budżetu państwa i ze środków UE.
8. Opracowanie problemów związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wynikających z doświadczeń uczestników.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową zakładającą aktywność uczestników


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.