Należymy do:

PIFS

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jedn. dz. u. z 2014 r., poz. 150 z późn. zm.)Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
  • Urząd Miast i Gmin
  • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
  • Ośrodki Pomocy Społecznej
  • Admiracja i zarządcy nieruchomości

Cele i korzyści:
  • usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy dotyczącej nawiązania i ustania stosunku najmu lokalu mieszkalnego
  • omówienie treści stosunku najmu lokalu mieszkalnego
  • przedstawienie przebiegu postępowań sądowych w sprawach o: ustalenie istnienia stosunku najmu, eksmisję, zapłatę zaległego czynszu najmu i innych opłat należnych za korzystanie z lokalu mieszkalnego
  • omówienie zadań gminy w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej

Prowadzący:

Katarzyna Zdun-Załęska – radca prawny, prowadzi własną kancelarię specjalizującą się w doradztwie prawnym i prowadzeniu spraw sądowych w obszarze prawa nieruchomości. Jest autorką licznych publikacji z tego zakresu, w tym: Komentarza do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (LexisNexis 2014), Komentarza do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Wolters Kluwer 2015), glos do wyroków sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego (LEX/el.). Prowadzi szkolenia dla Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Zakres zastosowania ustawy
– zakres zastosowania ustawy: podmiotowy i przedmiotowy
– wyłączenie stosowania ustawy
– skutki prawidłowego określenia ustalenia zakresu zastosowania ustawy
2. Powstanie stosunku najmu
– umowa, forma prawna umowy, zawarcie umowy w sposób dorozumiany
– wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy
– wstąpienie w stosunek najmu z mocy prawa na podstawie art. 30 ustawy
3. Prawa i obowiązki stron stosunku najmu
– obowiązki wynajmującego
– obowiązki najemcy
– czynsz i inne opłaty: ustalenie wysokości, podwyżki
– wprowadzanie ulepszeń
– rozliczenia po zakończeniu najmu
4. Ustanie stosunku najmu
– wygaśnięcie
– wypowiedzenie
– skutki: odszkodowanie za bezumowne korzystanie, eksmisja
5. Eksmisja
– przesłanki
– postępowanie sądowe
– ochrona osób eksmitowanych
6. Zadania gminy nałożone ustawą i sposób ich realizacji
– zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
– mieszkaniowy zasób gminy
– programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
7. Lokale socjalne
– minimalny standard lokali socjalnych,
– prawo do lokalu socjalnego,
– warunki najmu lokali socjalnych
8. Tymczasowe pomieszczenia
– prawo do tymczasowego pomieszczenia
– warunki najmu tymczasowego pomieszczenia
9. Umowa najmu okazjonalnego

 

W materiałach szkoleniowych:

  • tekst ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 150 z późn. zm.)
  • zbiór wybranych orzeczeń do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 150 z późn. zm.)

Szkolenie ma charakter seminarium z elementami dyskusji i pytań uczestników


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.