Zawieranie umów dzierżawy i zasady sporządzania umów. Umowy dzierżawy na drogi wewnętrzne. Wzory i przykłady. Po zmianach w KPA 2017 rokuZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin
 • Starostwa powiatowe
 • Zarządy dróg

Prowadzący:

Dariusz Matuk – magister prawa, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca  z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Pojęcie nieruchomości w polskim prawie cywilnym, specyfika nieruchomości komunalnej.
2. Drogi wewnętrzne i ich status prawny. Różnice między drogami wewnętrznymi i publicznymi
3. Dzierżawa jako forma władania rzeczą w polskim prawie. Charakter i istota dzierżawy.
4. Podstawy prawne dzierżawienia nieruchomości przez gminy, kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami.
5. Dzierżawienie nieruchomości gminnych w praktyce:
a) zasady procedura wydzierżawiania gruntów:

 • regulacje ustawowe;
 • kompetencje rady gminy i wójta/burmistrza/prezydenta miasta;
 • sporządzanie i ogłaszanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;
 • negocjacje i ustalanie kwoty czynszu,
 • uchwała rady gminy o zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,

b) wydzierżawianie gruntów w drodze przetargu. Wyłączenia.
c) Wydzierżawianie dróg publicznych na zasadach art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.
6. Umowa dzierżawy:

 • zasada swobody zawierania umów;
 • forma zawarcia umowy
 • obligatoryjne składniki umowy;
 • zapisy umowy korzystne dla gmin.
 • Roszczenia w przypadku niezawarcia umowy,

7. Dzierżawa czy służebność przesyłu różnice i sytuacje uzasadniające ustanowienie służebności..
8. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów.
9. Roszczenia w zakresie wydania przedmiotu umowy, posesoryjnie i odszkodowawcze.
10. Przekłady umów w praktyce, np. umowy w drogach wewnętrznych.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.