Udzielanie i kontrola wykorzystania dotacji celowych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie. Postępowanie w sprawie zwrotu dotacji w warunkach obowiązywania nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego.Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Pracownicy urzędów gmin i powiatów zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi – zarówno z wydziałów merytorycznych jak i służb finansowo-księgowych uczestniczących w rozliczaniu dotacji.

Cele i korzyści:
 • Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi wynikami kontroli RIO w zakresie stosowania rozporządzeń w sprawie wzorów  ofert , wzorów sprawozdań i ramowych wzorów umów.
 • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych lub utrudniających lub nawet uniemożliwiających prawidłowe rozliczenie dotacji.
 • Omówienie wybranych przepisów zawartych w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (obowiązującej od czerwca 2017 roku) w zakresie ich wpływu na wydawanie decyzji o zwrocie dotacji.
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi  kierunkami zmian  legislacyjnych dotyczących współpracy z trzecim sektorem a w szczególności: ustawy o Instytucie Wolności – Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej , których regulacje mają obowiązywać już w odniesieniu do konkursów organizowanych w końcu 2017 roku.

Prowadzący:

Radca prawny, pracownik Samorządowego Kolegium Odwoławczego z ponad 10 letnim doświadczeniem orzeczniczym. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

CZĘŚĆ PIERWSZA

PROCEDURY ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM DOTACJI  I KONTROLĄ ICH WYKORZYSTANIA

 1. Najczęściej popełniane błędy w stosowaniu rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące:
  • rozpatrywania ofert niezgodnych ze wzorem zawartym w rozporządzeniu lub zwierających dane wewnętrznie sprzeczne lub w oczywisty sposób niemożliwe do spełnienia
  • kształtu zawieranych umów
  • oceny przedkładanych sprawozdań z realizacji zadań
  • rozliczania zadań w sytuacji gdy dotacje były pobrane w nadmiernej wysokości, były wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub były nienależne
  • dopuszczalności stosowania procedury uproszczonej
 2. Nieprawidłowości w procesie kontroli realizacji zleconych zadań mające wpływ na późniejsze działania dotyczące rozliczenia dotacji a także mające znaczenie w procedurze zmierzającej do wydania decyzji o ich zwrocie. Błędy dotyczące:
 • zastosowanej procedury kontroli
 • zakresu kontroli, w tym także zakresu  kontroli finansowej
 • dokumentowania wyników kontroli zarówno w zakresie naruszeń prawa jak naruszeń postanowień umowy
 • formy i kształtu zaleceń pokontrolnych oraz tolerowania ich niewykonania

CZĘŚĆ DRUGA

WPŁYW NOWELIZACJI USTAWY KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO NA   WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ZWROTU DOTACJI

 1. Dochodzenie zwrotu dotacji – postępowanie administracyjne (przesłanki stosowania).
 2. Stosowanie nowych zasad ogólnych:
  • rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony
  • proporcjonalności
  • bezstronności
  • równego traktowania
  • ugodowego załatwiania spraw
 1. Wszczęcie postępowania, postępowanie dowodowe, kształt decyzji.
 2. Stosowanie mediacji w postępowaniu administracyjnym.
 3. Postępowanie administracyjne o charakterze uproszczonym.
 4. Milczące załatwienie sprawy – milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda.

CZĘŚĆ TRZECIA

ZMIANY W PRAWIE WPŁYWAJĄCE NA WSPÓŁPRACĘ J. S. T. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – ZASYGNALIZOWANIE WEJŚCIA W ŻYCIE PRZEPISÓW KTÓRE ZACZNĄ OBOWIĄZYWAĆ  W 2017 ROKU

 1. Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w zakresie zapowiedzi wydania nowego rozporządzenia określającego wzory ofert, sprawozdań i ramowych wzorów umów (projekt w ostatniej fazie prac komisji sejmowej)
 2. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej – w zakresie wpływu na kształt konkursów prowadzonych przez powiaty, tworzenia przez wojewodów wykazów organizacji uprawnionych do uczestniczenia w konkursach, zakresu przedmiotowego i podmiotowego ustawy (projekt prezydencki złożony w parlamencie).

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.