Należymy do:

PIFS

Trening umiejętności społecznych zakresie specjalistycznych usług opiekuńczychZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:

Osoby, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005r. świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze, posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu:

 • pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga,
 • logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki,
 • asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • opiekunki środowiskowej,
 • specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi oraz posiadają co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach określonych w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia.

W szkoleniu dopuszcza się również udział osób i podmiotów planujących świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych pod warunkiem spełniania powyższych wymagań wynikających z cytowanego rozporządzenia.


Cele i korzyści:

Zgodnie z §3 ust.2 rozporządzenia Ministra  Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., nr. 189, poz. 1598 z późn. zm.) osoby  świadczące specjalistyczne usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie treningu umiejętności społecznych. Ramy wymaganych kwalifikacji zawodowych obejmują zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

 • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
 • dbałość o higienę i wygląd,
 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
 • korzystanie z usług różnych instytucji.

Korzyści z udziału w szkoleniu

1. Zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie prowadzenia treningu umiejętności społecznych w obszarze:

 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 • kształtowania nawyków celowej aktywności;
 • prowadzenia treningu zachowań społecznych wynikających z § 2 ww. rozporządzenia

2. Możliwość praktycznej wymiany doświadczeń.
3. Dostosowanie kwalifikacji wykonawców specjalistycznych usług opiekuńczych do zaleceń organów kontroli i nadzoru.


Prowadzący:

Barbara Matysik – socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia, autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Regulacje prawne specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Organizacja pracy w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych – zadania opiekuna.
3. Prowadzenie treningu umiejętności społecznych oraz utrwalanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych:
a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań:

 • motywacja – definicje, główne teorie,
 • warunki gotowości do zmiany,
 • partnerstwo i stopniowanie wsparcia,
 • przyczyny oporu przed zmianą,

b) kształtowanie nawyków celowej aktywności:

 • warunki efektywnej komunikacji z podopiecznym (osobą niepełnosprawną lub chorą),
 • analiza zachowań osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • kształtowanie nawyków celowej aktywności,
 • metody kształtowania zachowań,
 • motywowanie do nabywania umiejętności pokonywania trudności dnia codziennego,
 • rozwiązywanie problemów z perspektywy osoby niepełnosprawnej,

c) prowadzenie treningu zachowań społecznych:

 • trening zachowań: formy i rodzaje,
 • zasady planowania i prowadzenia treningu zachowań społecznych,
 • dobór metod i technik prowadzenia treningu zachowań społecznych do specyficznych potrzeb podopiecznego.

4. Cechy dobrego opiekuna.
5. Wypalenie zawodowe u osób prowadzących treningi zachowań społecznych.

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej z możliwością swobodnego zadawania pytań w trakcie zajęć – z uwzględnieniem analizy przypadków faktycznie prowadzonych postępowań.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.