Należymy do:

PIFS

Rozgraniczenie nieruchomości w świetle znowelizowanych przepisów procedury administracyjnejZobacz aktualnie realizowane szkolenia...

(nowelizacja k.p.a. z dnia 1 czerwca 2017 r. na mocy ustawy  z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy –  kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw)Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast Gmin i Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Od 2006r. orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Równocześnie prowadzi szkolenia z planowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

I. Akty prawne:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenie ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz rolnictwa i gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

II. Cel i zakres rozgraniczenia nieruchomości w świetle art.29 u.p.g.i.k.

 • Kiedy jest dopuszczalne przeprowadzenie postępowania rozgraniczenia nieruchomości?
 • Pojęcie sporu granicznego. Decyzje administracyjne/orzeczenia sądów wykluczające dopuszczalność rozgraniczenia nieruchomości
 • Wznowienie znaków granicznych. Czy wyklucza rozgraniczenie? Relacja art.29 u.p.g.i.k. do art.39 u.p.g.i.k.

III. Strony postępowania rozgraniczeniowego.

 • Ustalanie kręgu stron postępowania rozgraniczeniowego w świetle art. 28 k.p.a.
 • Następstwo prawne stron. Kurator spadku.
 • Pełnomocnik dla stron nieznanych z miejsca pobytu.
 • Możliwości zatrzymania biegu postępowania dla „poszukiwania” stron postępowania.

IV. Postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

 • Właściwość miejscowa i rzeczowa organu administracji publicznej.
 • Wyłączenia: pracownika organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości, organu administracji publicznej od załatwienia sprawy o rozgraniczenie nieruchomości. Rozgraniczenia nieruchomości prywatnej z nieruchomością gminną.
 • Szczególne przypadki rozgraniczenia:in. nieruchomości gruntowe pokryte wodami, własność górnicza
 • Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
 • Rozgraniczenie na wniosek strony
 • Obligatoryjne elementy podania o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego.
 • Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu na żądanie strony – na podstawie nowego przepisu – art. 76a §2b k.p.a.!!!
 • Braki formalne podania o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego wniosku i konsekwencje nieuzupełnienia ich przez inwestora. Art. 64 §2 k.p.a. w nowym brzmieniu – zakres zastosowania, możliwość przedłużenia terminu na uzupełnienie braków wniosku.
 • Wycofanie wniosku o rozgraniczenie – umorzenie postępowania?
 • Rozgraniczenie nieruchomości z urzędu (scalenie gruntów, potrzeby gospodarki narodowej/interes społeczny uzasadniające rozgraniczenie).
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego. Obligatoryjne elementy treści. Czy konieczna jest zmiana postanowienia w razie zmiany stron postępowania rozgraniczeniowego?
 • Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego.
  • Przebieg postępowania rozgraniczeniowego
  • Etapy postępowania rozgraniczeniowego
  • Geodeta upoważniony. Rola i pozycja prawna geodety upoważnionego w postępowaniu rozgraniczeniowym.
 • Tryb wyłonienia geodety upoważnionego. Wybór geodety – zadanie organu adm. publ. czy stron postępowania? Konsekwencje powierzenia zawarcia umowy z geodetą upoważnionym stronom postępowania.
 • Zakres i forma upoważnienia geodety.
 • Komunikacja organu adm. publ. z geodetą. Jakie są możliwości wpływu organu na pracę geodety.
 • Odpowiedzialność zawodowa geodety.
 • Sposób i tryb wykonywania przez geodetę czynności ustalania przebiegu granic i sporządzania dokumentacji przy rozgraniczaniu nieruchomości.
 • Rozprawa graniczna. Wymogi prawne w zakresie prawidłowości wyznaczenia i przeprowadzenia rozprawy granicznej. Konsekwencje uchybienia tym wymogom oraz możliwości ich sanowania.
 • Ustalenie przebiegu granic przez geodetę.
 1. Dokumenty stanowiące podstawę ustalania przebiegu granic i ich wartość dowodowa
 2. Oświadczenia stron dotyczące przebiegu granicy – ważność, skuteczność, odwoływalność oświadczeń.
 3. Ugoda graniczna. Charakter prawny ugody granicznej. Kiedy może być zawarta? Ważność ugody granicznej – dopuszczalny zakres oceny prawidłowości ugody granicznej  dokonywanej przez organ administracji publicznej.  Sposoby podważenia ugody granicznej.
 4. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości (protokół graniczny) i dokumentacja techniczna.
 • Termin załatwienia sprawy o rozgraniczenie nieruchomości.
 • Zawiadomienie o przesunięciu terminu załatwienia sprawy (art. 36 k.p.a. w nowym brzmieniu).
 • Instytucja ponaglenia !!! ( 37 w nowym brzmieniu)
 • Postępowanie w sprawie ponaglenia. Obowiązki organów administracji publicznej w związku z wniesieniem ponaglenia.
 • Ponaglenie a skarga na bezczynność/przewlekłość do sądu administracyjnego.
 • Zakres zastosowania nowych przepisów – art. 7a i art. 81 ap.a. – rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony !!!
 • Mediacja w postępowaniu rozgraniczeniowym.
 • Zakończenie administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego
 • Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości (art.33 u.p.g.i.k.)
 • Obowiązki organu poprzedzające wydanie decyzji. Ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności dokumentów z przepisami  –  zakres oceny, skutki oceny negatywnej.
 • Włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Przesłanki wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości
 • Treść decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości. Nowe pouczenie w świetle znowelizowanego art. 107 k.p.a.
 • Zaskarżenie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.
 1. Wyłączenie odwołania jako odstępstwo od zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego.
 2. Żądanie przekazania sprawy do sądu powszechnego. Skutki procesowe złożenia żądania dla bytu prawnego decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości – utrata mocy czy uzyskanie waloru ostateczności (w razie zwrotu wniosku przez sąd)? Omówienie Uchwały Sądu Najwyższego III CZP 48/14.
 • Decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazaniu sprawy sądowi
 • Przesłanki wydania i treść decyzji
 • Zaskarżenie decyzji. Zrzeczenie się odwołania – nowa instytucja z 127 a. k.p.a.!!!
 • Koszty postępowania rozgraniczeniowego. Tryb i forma rozliczenia kosztów w świetle art. 262 k.p.a. i art.152 kodeksu cywilnego

V. Omówienie bieżących problemów orzeczniczych

Szkolenie uwzględnia zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 23 sierpnia 2017 r. (nowelizacja dokonana ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw)


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.