Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym w pomocy społecznej – świadczenia, usługi, wsparcie w świetle nowych przepisów prawaZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:
 • Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, asystenci rodziny, pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Cele i korzyści:
 • Poszerzenie wiedzy o sytuacji rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne, omówienie potrzeb dzieci i rodziców, podstaw prawnych udzielanej pomocy, różnorodnych form wsparcia; zwrócenie uwagi na relacje w rodzinie, rolę rodziców, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, opiekunów i asystentów osób niepełnosprawnych. Sporządzenie katalogu świadczeń i usług dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym świadczeń i usług wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Prowadzący:

Tamara Uliasz – główny specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Polityki Społecznej. Posiada ponad dwudziestoletni staż pracy zarówno w praktyce pedagogicznej, w pracy akademickiej jak i w administracji centralnej odpowiedzialnej za opiekę nad dzieckiem. Specjalność zawodowa to zagadnienia z obszaru pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Stale współpracuję jako wykładowca z Wyższą Szkołą Pedagogiczną ZNP w Warszawie. W trakcie pracy zawodowej opublikowała w czasopismach specjalistycznych kilkanaście artykułów dotyczących zagadnień rodziny, wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych..


Program szkolenia
 1. Definicja dziecka z niepełnosprawnością, rodzaje niepełnosprawności.
 2. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym w świetle prawa:
  1. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych a konwencja o prawach dziecka;
  2. ustawodawstwo z zakresu usług medycznych;
  3. ustawodawstwo z zakresu usług rehabilitacyjnych;
  4. usługi edukacyjne w świetle ustawy o systemie oświaty;
  5. ustawa o świadczeniach rodzinnych – świadczenia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi;
  6. ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  7. ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i wynikające z niej zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  8. rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym w świetle ustawy o pomocy społecznej.
 3. Orzekanie o niepełnosprawności dzieci – rodzaje, uprawnienia.
 4. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie – wczesna diagnoza, wczesne wsparcie rodziny.
 5. Problemy rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym od urodzenia do osiągnięcia pełnoletności:
  1. pomoc psychologiczna dla rodziców i dzieci,
  2. różnicowanie podejścia w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności dziecka, jego wieku, potrzeb rodziców, struktury rodziny,
  3. dostęp rodziców do przydatnych informacji,
 6. Osoby wspierające rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym – ich zadania i rola w rodzinie:
  1. asystent rodziny,
  2. pracownik socjalny,
  3. opiekun i asystent osoby niepełnosprawnej,
  4. organizacje pozarządowe.

7. Tworzenie lokalnego systemu wsparcia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym..

Krótki wykład w oparciu o prezentację,  omówienie dobrych praktyk, praca metodą warsztatową w oparciu o indywidualne przypadki.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.