Program rodzina 500 plus. Stosowanie procedur „krok po kroku”. Problemy ze stosowaniem nowej ustawy w praktyce.Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:

Pracownicy:

 • Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
 • Ośrodków Pomocy Rodzinie
 • Urzędy Miast i Gmin

Szkolenie pn. Program Rodzina 500 plus w praktyce, czyli problemy ze stosowaniem nowej ustawy dedykowane jest pracownikom organów właściwych, którymi zgodnie z projektem ustawy są wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, a w przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego marszałkowie, z tym że ustawa zakłada możliwość delegacji uprawnień na ośrodki pomocy społecznej. Stąd szkolenie kierowane jest do pracowników GOPS, OPS, MOPS, Urzędów Gmin i Miast.


Cele i korzyści:
 • Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z nowymi uregulowaniami w zakresie świadczenia wychowawczego.
 • Omówiona zostanie regulacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214), poruszone zostaną problemy dotyczące rozbieżności w uregulowaniach ustawy a rozporządzenia.
 • Przedstawione zostaną wzory wniosków oraz oświadczeń i decyzji. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie dokumenty mają donieść strony wnioskujące o świadczenie, a jakie ma zebrać sam organ.
 • Beneficjenci szkolenia nabędą wiedzę w zakresie trybu przyznawania świadczenia wychowawczego, wskazany zostanie zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, przesłanki negatywne przyznania świadczenia, a także okres na jaki świadczenie wychowawcze można przyznać.
 • Poruszona zostanie problematyka wzajemnej relacji pomiędzy ustawą Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – program Rodzina 500 plus a ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz innymi ustawami materialnymi, na które wpływ będzie miała omawiana ustawa.

Prowadzący:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Czym jest nowe świadczenie i komu możemy przyznawać po 500 zł na dziecko – czyli zakres przedmiotowy ustawy i rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214).
 2. Naprzemienne wychowywanie dziecka przez rodziców – komu i w jakiej wysokości przyznawać świadczenie – podzielność świadczenia wychowawczego. Instytucja zbiegu prawa do świadczenia wychowawczego. Rola ośrodków pomocy społecznej.
 3. Organy właściwe w sprawie realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, czyli kto i jak ma prowadzić postępowanie w sprawie nabycia uprawnienia do 500 zł na dziecko?
 4. Definicje ustawowe – różnice i podobieństwa do ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 5. Kto nie otrzyma świadczenia wychowawczego tj. 500 zł na dziecko i dlaczego.

Jakie obostrzenia przewiduje rozporządzenie wykonawcze do ustawy

 1. Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego. Przesłanki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego. Obowiązki świadczeniobiorców.
 2. Kryteria dochodowe przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego – jak poprawnie obliczyć dochód
 3. Wstrzymanie lub ograniczenie wypłaty świadczenia wychowawczego – rola ośrodków pomocy społecznej
 4. Zasady weryfikacji świadczenia wychowawczego
 5. Koordynacja świadczenia wychowawczego – co z rodzinami, w których członkowie przebywają zagranicą
 6. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze. Konsekwencje błędu podmiotu realizującego świadczenia wychowawcze. Jak egzekwować takie świadczenie jeżeli jest nienależnie pobrane?
 7. Finansowanie świadczenia wychowawczego.
 8. Rodzina 500 + – pytania i odpowiedzi.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.