Procedura odebrania dziecka. Interdyscyplinarna pomoc dziecku krzywdzonemu w świetle nowelizacji ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy, która weszła w życie 30.04.2016r.Zobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:

Osoby pracujące w obszarze szeroko rozumianej integracji i pomocy społecznej, odpowiedzialnej za pomoc dziecku krzywdzonemu. Są to w szczególności:

 • pracownicy socjalni, asystenci rodziny
 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy
 • policjanci
 • pracownicy Służby Zdrowia
 • członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych
 • członkowie Grup Roboczych
 • członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • kuratorzy rodzinni

Cele i korzyści:
 • Przybliżenie wiedzy z zakresu krzywdzenia oraz diagnozy przemocy wobec dziecka.
 • Uporządkowanie metod, zadań oraz obowiązków postępowania poszczególnych służb i instytucji w zakresie reagowania w sytuacji wystąpienia przemocy wobec dziecka i rodziny.
 • Uczestnicy będą mieli okazję nabyć bądź też utrwalić sposoby postępowania wobec sprawców przemocy podczas procedury odebrania dziecka z uwzględnieniem realizacji procedury Niebieska Karta.
 • Omówiony będzie art. 539 i orzeczenie o odbiorze dzieci.

Prowadzący:

Beata Lutomska – magister pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji społecznych. Do czerwca 2015 roku Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. profilaktyki i leczenia uzależnień od alkoholu i narkomanii. Posiada doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy, uzależnionymi, osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności oraz ich rodzinami. Od kilku lat przygotowuje programy profilaktyczne, edukacyjne i szkoleniowe. Prowadzi szkolenia adresowane do kadry integracji i pomocy społecznej, kadry systemu edukacji, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, dzieci, młodzieży; pracowników, wolontariuszy, członków organizacji pozarządowych itp. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu mediacji, pracy z rodziną wieloproblemową, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień oraz wiele innych. Uczestnik Szkoły Trenerów MERITUM. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach oraz warsztatach. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia
2. Krzywdzenie dzieci
3. Obowiązek pomocy dziecku krzywdzonemu
4. Interdyscyplinarne działania specjalistów w sytuacji ujawnienia krzywdzenia wobec dziecka
5. Realizacja procedury Niebieskie Karty w sytuacji, kiedy ofiarą przemocy jest dziecko. Interpretacja trudności:

 1. wszczęcie procedury
 2. osoby dorosłe reprezentujące dziecko, pojęcie osoby najbliższej
 3. przekazanie formularza „NK-B”
 4. uczniowie pełnoletni a procedura „NK”

6. Procedura odebrania dziecka:

 1. postępowanie w myśl art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy – warunki i zasady
 2. wskazówki prawidłowej interwencji
 3. zasady powołania zespołu interwencyjnego w trybie doraźnym
 4. obowiązek poinformowania o możliwości złożenia zażalenia do sądu

7. Nowelizacja ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, która weszła w życie 30.04.2016r.

Szkolenie prowadzone jest w formie mini wykładu, warsztatów, pracy na przypadkach, ćwiczeń, symulacji, analizy oraz wymiany doświadczeń.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.