Współczesne problemy narkomanii. Dopalacze – nowe substancje psychoaktywne.Zobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:
 • Asystenci rodziny
 • Pracownicy socjalni
 • Koordynatorzy pieczy zastępczej
 • Pracownicy wydziałów oświaty
 • Członkowie stowarzyszeń
 • Kluby sportowe z grupami dla dzieci i młodzieży
 • Wszyscy zatrudnieni w jednostkach pomocy i integracji społecznej

Cele i korzyści:
 • Pogłębienie oraz nabycie wiedzy dotyczącej nowych substancji psychoaktywnych.
 • Pogłębienie wiedzy dotyczącej uzależnienia od środków psychoaktywnych.
 • Nabycie oraz pogłębienie wiedzy na temat rodzajów oraz sposobów działania środków psychoaktywnych.
 • Pogłębienie oraz nabycie wiedzy na temat symptomów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków.
 • Pogłębienie wiedzy na temat możliwości instytucji, stowarzyszeń itp. w szerzeniu profilaktyki uzależnień.
 • Ćwiczenia praktyczne.

Prowadzący:

Beata Lutomska – magister pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji społecznych. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. profilaktyki i leczenia uzależnień od alkoholu i narkomanii. Posiada doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy, uzależnionymi, osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności oraz z ich rodzinami. Od kilku lat przygotowuje programy profilaktyczne, edukacyjne i szkoleniowe. Prowadzi szkolenia adresowane do kadry integracji i pomocy społecznej, kadry systemu edukacji, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, dzieci, młodzieży; pracowników, wolontariuszy, członków organizacji pozarządowych itp. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu mediacji, pracy z rodziną wieloproblemową, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień oraz wiele innych. Uczestnik Szkoły Trenerów MERITUM. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach oraz warsztatach. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia.
2. Narkotyki – konsekwencje ich działania
3. Psychospołeczne aspekty uzależnienia
a) modele używania środków psychoaktywnych
b) fazy uzależnienia
4. Wchodzenie w uzależnienie – zachowania, postawy
5. Profilaktyka normatywna
6. Teoretyczne podstawy działań profilaktycznych
7. Rola i możliwości instytucji miejskich oraz stowarzyszeń w zakresie profilaktyki problemów narkomanii
8. Podsumowanie szkolenia.

Szkolenie prowadzone jest w formie mini wykładu, warsztatów, pracy na przypadkach, ćwiczeń, symulacji, analizy oraz wymiany doświadczeń.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.