Należymy do:

PIFS

Praca i obszary działania asystentów rodziny i ich rola w systemie pomocy społecznejZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:
 • Asystenci rodziny
 • Pracownicy socjalni placówek pomocy społecznej:
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Powiatowe Centra Pomocy Społecznej
 • Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia, Ośrodki Interwencji Kryzysowej

Prowadzący:

Joanna Dyrcz – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w latach 2013-2014 prowadząca zajęcia w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny zajęcia z projektu socjalnego i metod pracy socjalnej, opiekun projektów socjalnych w ramach specjalizacji. Uczestniczka szkoleń z zakresu: Promowanie rodzinnych form opieki nad dzieckiem w środowisku lokalnym w oparciu o przyjęte standardy, Przygotowanie kadr pomocy społecznej do wdrażania nowych metod pracy z rodzina w kryzysie, Promowanie rodzinnych form opieki zastępczej poprzez wykształcenie umiejętności tworzenia grup wsparcia dla rodzin zastępczych, Warsztaty interwencji kryzysowej tworzenia projektów pomocy rodzinie, Doskonalenie warsztatu pracy z rodzina, Warsztaty doskonalenia umiejętności rodzicielskich, Praca z dzieckiem ofiarą przemocy oraz jego rodzicami (opiekunami), Terapia dzieci po urazach psychicznych, Przemoc wobec dziecka –strategie interwencji kryzysowej, Szkolenie dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej według Programu ”RODZINA”, Procedura pracy ze sprawcą przemocy, Szkoła dla rodziców i wychowawców cz.I.   Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

I. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – nowe wyzwania w zakresie pracy z rodziną w jednostkach pomocy społecznej.

1.1. Asystent Rodziny nowe stanowisko w Ośrodkach Pomocy Społecznej – jego rola i znaczenie w pracy z rodzinami z systemu pomocy społecznej.

 • Kto może pełnić funkcję Asystenta Rodziny – kwalifikacje i indywidualne predyspozycje kandydatów do pełnienia tej funkcji,
 • Zadania i obszary działania Asystenta Rodziny,
 • Etyka pracy Asystenta Rodziny.

1.2. Zasady współpracy : pracownika socjalnego, asystenta rodziny i innych instytucji wsparcia społecznego – zasady, możliwości oraz ograniczenia w tym obszarze.
1.3. Diagnoza i planowanie działań

 • etapy diagnozy, określenie potrzeb i problemów rodziny,
 • ocena zasobów i ograniczeń rodziny ( ANALIZA SWOT)
 • formułowanie celów pracy, planowanie działań i terminów ich realizacji w zakresie treningu budżetowego i ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, jak również prawidłowego wypełniania obowiązków rodzicielskich i podnoszenia kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców.
 • Budowanie planu pracy z rodziną : analiza lokalnej sieci wsparcia
 • Monitoring i ewaluacja podjętych działań na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny

1.4. Dokumentacja prowadzona przez Asystenta Rodziny – jak powinna wyglądać teczka osoby/rodziny objętych wsparciem Asystenta.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.