Należymy do:

PIFS

Postępowanie administracyjne według KPAZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie kierowane jest dla pracowników administracji publicznej oraz wszystkich którzy podczas pracy zawodowej posługują się zasadami KPA

Cele i korzyści:

Szkolenie będzie miało charakter interdyscyplinarny, bowiem uwaga uczestników zostanie skupiona na praktycznym a nie teoretycznym stosowaniu znowelizowanych przepisów KPA. Punktem wyjścia szkolenia będzie zapoznanie uczestników ze zmianami zasad ogólnych KPA, regulujących całe postępowanie administracyjne. Następnie szeroko omówione zostanie zjawisko ;bezczynności i przewlekłości postępowania administracyjnego. Wnikliwej analizie zostaną poddane kwestie dotyczące technicznych aspektów postępowania administracyjnego. Szkolenie obejmie także doskonalenie umiejętności sporządzania i prowadzenia metryk w aktach sprawy oraz podpisywania pism procesowych. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowelizacją przepisów, dotyczących decyzji organu odwoławczego a także trybów nadzwyczajnych.


Prowadzący:

Kamil Miśtal – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i  Administracji UŁ oraz prawnik w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.  Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Cyfryzacji. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie  informacji i ochrony danych osobowych. Autor licznych  publikacji naukowych i opinii prawnych (w tym: Współdziałanie w samorządzie terytorialnym, red. K. Miśtal, Łódź 2012). Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
  1. Zagadnienia podstawowe i kwestie techniczne postępowania administracyjnego

Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
Ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach.
Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
Przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym.
Konsekwencje naruszeń zasad ogólnych postępowania.
Strona postępowania administracyjnego.
Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu.
Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń pracownika/organu.
Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.
Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
„Elektronizacja” postępowania i konsekwencje nowelizacji.
Obliczanie terminów – problemy praktyczne na przykładach.
Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia.

  1. Postępowanie rozpoznawcze i orzecznicze przed organem I instancji

Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania.
Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków.
Braki istotne i nieistotne pism.
Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.
Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne.
Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu.
Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji.

  1. Postępowanie odwoławcze

Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji.
Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter.
Decyzje organu odwoławczego
Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie organu I instancji.
Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Postępowania nadzwyczajne w kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana rozstrzygnięcia.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.