Należymy do:

PIFS

Podział nieruchomości w świetle znowelizowanych przepisów procedury administracyjnejZobacz aktualnie realizowane szkolenia...

(nowelizacja k.p.a. z dnia 1 czerwca 2017 r. na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw).Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast Gmin i Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Od 2006 r. orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Równocześnie prowadzi szkolenia z planowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia
 1. Tryby podziałów nieruchomości – podział administracyjny, podział gruntów rolnych leśnych, podział sądowy.
 2. Podział administracyjny nieruchomości 92 – 97 a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

A. Warunki dopuszczalności podziału administracyjnego nieruchomości.

 • Podział nieruchomości na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pojęcie zgodności podziału z m.p.z.p.
 • Podział nieruchomości na obszarach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zawieszenie postępowania w sprawie podziału nieruchomości.
 • Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
 • Podział nieruchomości rolnych.

B. Przebieg postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości.

 • Strony postępowania w sprawie podziału nieruchomości; pojęcie interesu prawnego w postępowaniu podziałowym (art. 28 k.p.a.)
 • Sposoby wszczęcia postępowania w sprawie podziału nieruchomości
 • podział nieruchomości z urzędu. zasady podziału nieruchomości z urzędu
 • podział nieruchomości na wniosek. obligatoryjne elementy wniosku o podział nieruchomości; wstępny projekt podziału nieruchomości
 • mały proces scaleniowy – połączenie i ponowny podziałnieruchomości gruntowych, ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie na zgodny wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych (art. 98 b u.g.n.)
  • Procedura przyjęcia granic zewnętrznych nieruchomości
  • Opinia wójta / burmistrza / prezydenta miasta w sprawie podziału nieruchomości
  • Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości.

C. Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

D. Skutki prawne podziału nieruchomości.

 • Przejście działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy/powiatu/województwa/Skarbu Państwa – art. 98 ust. 1 – 3 u.g.n. Forma i tryb ustalania odszkodowania dla właściciela/użytkownika wieczystego.
 • Opłata adiacencka –  przed i po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonanej dnia 23 sierpnia 2017 r.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.