Wybrane zagadnienia z planowania przestrzennego przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych po zmianach w latach 2017-2018Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin
 • Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, praca doktorska przygotowana pod kierunkiem naukowym prof.zw. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań planistycznych, prowadzący szkolenia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Podstawy stwierdzenie nieważności aktów planistycznych – właściwość organu, tryb, zasady sporządzania – ostatnie zmiany.
 2. Uchylenie aktu planistycznego w trybie autokontroli przez radę gminy.
 3. Cmentarze w planowaniu przestrzennym.
 4. Drogi wewnętrzne w planie miejscowym.
 5. Lokalizacja infrastruktury technicznej w terenach rolnych i leśnych.
 6. Scalanie i podział w planowaniu przestrzennym.
 7. Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
 8. Uzasadnienie do projektu planu. Rola oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych.
 9. Linie zabudowy.
 10. Inne najczęściej pojawiające się problemy w praktyce sporządzania aktów planistycznych gminy.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.