Należymy do:

PIFS

Opłata adiacencka po zmianie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 23 sierpnia 2017 r.Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

(nowelizacja dokonana ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustawSzkolenie uwzględnia również zmianę K.P.A. z dnia 1 czerwca 2017 r. (ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw).Adresaci szkolenia:
  • Urzędy Miast Gmin i Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Od 2006r. orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Równocześnie prowadzi szkolenia z planowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

I. Charakter prawny opłaty adiacenckiej.
a. Podstawa prawna ustalenia opłaty adiacenckiej.
b. Rodzaje opłat adiacenckich – z tytułu:

  • podziału nieruchomości, podziału i scalenia nieruchomości, uzbrojenia nieruchomości w infrastrukturę techniczną

c. Uzasadnienie dla instytucji opłaty adiacenckiej

 

II. Przesłanki ustalenia opłaty adiacenckiej (w zależności od jej rodzaju).
a. Podział nieruchomości, scalenie i podział nieruchomości

  • procedura podziału i scalenia nieruchomości

b. Uzbrojenie nieruchomości

  • pojęcia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
  • ustalenie stawki procentowej w uchwale rady gminy (50%, 30%)

c. Termin dla naliczenia opłaty (3 letni termin „przedawnienia” dla obu rodzajów opłat adiacenckich po nowelizacji z dnia 23 sierpnia 2017 r.!!!)
d. Wzrost wartości nieruchomości (daty miarodajne dla ustalenia wartości nieruchomości dla obu rodzajów opłat adiacenckich po nowelizacji z dnia 23 sierpnia 2017 r.!!!)
e. Nakłady – dla opłaty adiacenckiej z tytułu stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. (sposób zaliczania nakładów po nowelizacji z dnia 23 sierpnia 2017 r.!!!)
f. Fakultatywność, obligatoryjność ustalenia opłaty adiacenckiej.

 

III. Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty planistycznej w świetle znowelizowanych przepisów K.P.A.

a. Strony

  • zagadnienie następstwa prawnego / pełnomocnik strony

b. Terminy

  • Przedłużanie postępowania. Nowe pouczenie.
  • Instytucja ponaglenia (nowe brzmienie art. 37 k.p.a.)

c. Postępowanie wyjaśniające. Obowiązki organu administracji publicznej w zakresie ustalania stanu faktycznego sprawy.

  • Zasada wyjaśniania wątpliwości co do wykładni przepisu /stanu faktycznego na korzyść strony (nowy art. 7a i 81a k.p.a.)
  • Uzupełniające postępowanie wyjaśniające na zlecenie organu II instancji. Zakres i skutki dla organu I instancji (nowy art. 136 §2 – 4 k.p.a.)

d. Rola rzeczoznawcy majątkowego – wartość dowodowa operatu szacunkowego, zakres oceny operatu szacunkowego dokonywanej przez organ administracji publicznej.
e. Uprawnienia strony w postępowaniu.

 

IV. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej.

a. Elementy konstytutywne decyzji w sprawie ustalenia opłaty.
b. Wady decyzji i ich skutki.
c. Środki zaskarżenia decyzji.

 

V. Rozliczenie opłaty adiacenckiej, dopuszczalność stosowania ulg.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.