Należymy do:

PIFS

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznychZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Starostwa powiatowe

Cele i korzyści:
 • przedstawienie i omówienie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle aktualnych przepisów,
 • przygotowanie uczestników szkolenia do właściwego postępowania w trakcie kontroli oraz w przypadku stwierdzania nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Prowadzący:

Dr nauk prawnych, absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni praktyk. Ekspert z zakresu kontroli zarządczej oraz dyscypliny finansów publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych. Doświadczony trener prowadzący od 2011 roku szkolenia i doradztwo z obszaru finansów publicznych oraz prawa administracyjnego, konsultant jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych j.s.t.  Autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych i prawa administracyjnego. Ekspert periodyku Prawo finansów publicznych (Kontrola zarządcza i audyt) prowadzonego przez Wydawnictwo Taxpress, współpracownik Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

 

 1. Źródła prawa w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 2. Pojęcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 3. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
 • osoby odpowiedzialne w jednostce sektora finansów publicznych,
 • osoby odpowiedzialne w jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych,
 • osoby wykonujące obowiązki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych lub zagranicznych.
 1. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych:
 • naruszenia w zakresie procesu gromadzenia środków,
 • naruszenia w zakresie należności publicznych,
 • naruszenia w zakresie zmian w budżecie lub planie finansowym,
 • naruszenia w zakresie zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków bez upoważnienia lub z przekroczeniem upoważnienia,
 • naruszenia w zakresie przeznaczania środków z rezerwy budżetowej,
 • naruszenia w zakresie środków unijnych i pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • naruszenia w zakresie realizacji zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych,
 • naruszenia w zakresie zamówień publicznych,
 • naruszenia w zakresie zawarcia umowy koncesji,
 • naruszenia w zakresie inwentaryzacji i sprawozdań,
 • naruszenia w zakresie prowadzenia audytu,
 • naruszenia w zakresie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • naruszenia w zakresie kontroli zarządczej
 1. Zmiany wprowadzone w 2017 roku w sferze zasad publicznej gospodarki finansowej oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
 • doprecyzowanie zakresu stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, w tym kar umownych (zmiana ustawy o finansach publicznych od 28 kwietnia 2017 r.,
 • wprowadzenie od 1 czerwca 2017 r. pojęcia ugody cywilnoprawnej w ustawie o finansach publicznych (nowy art. 54a UFP),
 • zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych od 1 czerwca 2017 r.,
 • nowe kontratypy związane z wykonaniem ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa (art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2),
 • rozszerzenie odpowiedzialności na zmiany umowy dokonane bez upoważnienia w planie lub niezgodnie z przepisami (art. 15 ust. 1)
 1. Osoby ponoszące odpowiedzialność:
 • odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nieprawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej,
 • odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli,
 • odpowiedzialność pracowników, których obowiązki oparte są na odrębnych ustawach, np. ustawie o służbie cywilnej, ustawach samorządowych,
 • odpowiedzialność osób upoważnionych przez kierownika w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, rachunkowości, realizacji projektów unijnych oraz udzielania zamówień publicznych,
 • prawidłowość oraz skuteczność udzielanych upoważnień jako warunek odpowiedzialności osób upoważnionych
 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej:
 • odpowiedzialność karna,
 • karna skarbowa,
 • cywilna,
 1. Najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi:
 • kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg nowych przepisów,
 • zasady umarzania należności z tytułu kar umownych,
 • podzielenie lub połączenie zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
 • niezamieszczenie SIWZ,
 • zaciąganie zobowiązań bez upoważnienia,
 • dokonywania wydatków z przekroczeniem zakresu upoważnienia,
 • niewykonanie zobowiązania,
 • dopuszczenie do uszczuplenia należnych wpływów wskutek zaniedbania kontroli zarządczej.
 1. Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
 • Wyłączenie bezprawności czynu („nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych”).
 • Wyłączenie dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – zakres podmiotowy obowiązku, treść zawiadomienia i konsekwencje braku złożenia zawiadomienia.
 • Treść zawiadomienia i sposób dokumentowania zawartych w nim informacji.
 • Podmioty zobowiązane do zawiadamiania.
 • Prawo do żądania informacji niezbędnych do sporządzania zawiadomienia.
 • Powody umorzenia postępowania.
 • Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Przedawnienie oraz zatarcie ukarania.
 • Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów.
 • Czynności podejmowane przez rzecznika dyscyplinarnego.
 • Obowiązki komisji orzekających.
 • Prawa i obowiązki obwinionego.
 1. Przesłanki uwzględniane przy dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymierzaniu kary.
 2. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania:
 • upomnienie,
 • nagana,
 • kara pieniężna,
 • zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 1. Rozstrzygnięcia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 2. Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
 • tendencje interpretacyjne,
 • wybrane orzeczenia dotyczące m.in. kontroli zarządczej i odpowiedzialności osób prawidłowo upoważnionych.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.