Ochrona praw lokatorów w świetle obowiązujących przepisówZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urząd Miast i Gmin
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Admiracja i zarządcy nieruchomości

Cele i korzyści:
 • ustawą o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. /Dz.U.nr 31, poz. 226 z 2005 r. z późn. licznymi zmianami, ostatnia z 2014r./
 • przybliżenie założeń do daleko idących zmian tej ustawy, związanych z szeroko rozumianą gospodarką zasobem mieszkań gminnych oraz ustalaniem prawa do dodatków mieszkaniowych /zakres podmiotowy, przedmiotowy, wysokość itp./, która to instytucja także została powołana do życia także po 12 listopada 1994 r.

Prowadzący:

mgr Zofia Ochoska – licencjonowany trener ds. szkolenia pracowników samorządu terytorialnego i wieloletni członek pozaetatowy SKO w Lublinie. Wielokrotnie zmienianym prawem o dodatkach mieszkaniowych zajmuje się praktycznie i teoretycznie od daty ich wprowadzenia w życie, tj. od 1994 r. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1/ Wstęp.

Omówienie podstawowych pojęć i definicji używanych w ustawie m.in. co stanowi mieszkaniowy zasób gminy i publiczny zasób mieszkaniowy, co to są wskaźniki przeliczeniowe i jakie mają praktyczne znaczenie, kogo w rozumieniu ustawy nazywamy lokatorem, współlokatorem, właścicielem oraz co rozumiemy przez określenie lokal , lokal socjalny, pomieszczenie tymczasowe, lokal zamienny itp.

2/ Umowa jako akt określający prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów

 • obowiązki wynajmującego
 • obowiązki najemcy
 • protokół przekazania lokalu
 • zakończenie najmu i opróżnienie lokalu.

 3/ Ustalanie czynszu w lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego przez właściciela

 • możliwość stosowania obniżek czynszów na wniosek lokatora
 • ustalenie dochodu najemcy na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 • wywiad środowiskowy
 • podwyższenie czynszu /procedura/.

4/ Ustalanie stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • w odniesieniu do gminy organem właściwym jest organ wykonawczy gminy
 • w odniesieniu do pozostałych jednostek samorządu terytorialnego, zgonie z uchwałą rady powiatu lub sejmiku województwa.

5/ Dokonywanie przeglądu stanu technicznego lokalu przez właściciela oraz przeprowadzanie remontów.

6/ Wypowiedzenie umowy najmu przez właściciela

 • zwłoka z zapłatą czynszu i innych opłat
 • podnajęcie lokalu bez zgody właściciela
 • lokal wymaga remontu lub rozbiórki
 • właściciel zamierza mieszkać w tym lokalu /okres wypowiedzenia 6 miesięcy lub 3 lata/.

7/ Wytoczenie powództwa o rozwiązanie stosunku najmu

 • wykroczenia przeciwko porządkowi domowemu
 • uprawnienie to służy także współlokatorowi
 • sąd orzeka o uprawnieniu do lokalu socjalnego lub jego braku
 • wpływ orzeczenia sądu na prawo do dodatku mieszkaniowego
 • kto dostarcza lokal socjalny
 • roszczenia odszkodowawcze od gminy na rzecz właściciela
 • przesłanki pozytywne do orzeczenia o dostarczeniu lokalu socjalnego/zobacz art. 14 ust. 4 pkt 1 – 6/.

 8/ Najem okazjonalny /istota/

 • umowa najmu
 • oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia lokalu
 • wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji
 • oświadczenie właściciela lokalu posiadającego tytuł prawny do lokalu,  o którym mowa wyżej
 • kaucja do 6-krotnego czynszu
 • umowa i zmiany wymagają formy pisemnej
 • zgłoszenie umowy do urzędu skarbowego
 • rozstrzyganie sporów na drodze sądowej.

 9/ Lokale socjalne /definicja/

 • umowa na czas określony.

10/ Tymczasowe pomieszczenie

 • gmina tworzy zasób pomieszczeń tymczasowych
 • umowa na okres od 1 do 6 miesięcy.

11/ Przepisy przejściowe po 12 listopada 1994 r.

12/ Omówienie projektu ograniczenia ochrony lokatorów oraz propozycji dot. uprawnień do dodatków mieszkaniowych.

W materiałach: ustawa o ochronie praw lokatorów i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U.Nr 31, poz. 226 z późn. zm./; założenia do projektu zmiany ustawy j .w. ; specyfikacja propozycji zmian i porównanie do stanu obecnie obowiązującego; ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. /Dz. U. Nr 71, poz, 734 z 2001 r./

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.