Należymy do:

PIFS

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniachZobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Nowelizacja Ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Omówienie zmian, które wejdą od 1.01.2017 r.Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin
 • Starostwa powiatowe

Cele i korzyści:
 • Wskazanie procedur realizowania trzech grup zagadnień z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Po pierwsze postępowania w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko w postępowaniu związanym z wydawaniem decyzji środowiskowych. Zakres właściwości, postępowanie wyjaśniające, ocena oddziaływania na środowisko w zakresie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Prawidłowe prowadzenie postępowania oraz kształtowanie treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Główny nacisk będzie położony na sprawy proceduralne.
 • Po drugie omówienie postępowania z udziałem społeczeństwa – etapy postępowania analiza uwag i wniosków i ich rola w tworzeniu uzasadnienia decyzji.
 • Po trzecie zasady prowadzenia publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku oraz udostępnianie informacji oraz odmowa udostępnienia.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu:

 • Uczestnicy poznają na przekładach schematy postępowania w przypadku decyzji z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz z możliwością nałożenia takiego obowiązku. Począwszy od wszczęcia postępowania, ustalania kręgu stron, opiniowania zakresu raportu, uzgadniania decyzji, rozpatrywania uwag i wniosków społeczeństwa. Omówione zostaną też zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w tym oceny raporty oddziaływania na środowisko.
 • Wskazane zostaną uczestnikom najczęściej powtarzające się uchybienia i błędy w postępowaniu oraz w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie analizy orzecznictwa sądów NSA i WSA oraz orzeczeń SKO.

Prowadzący:

Dariusz Matuk – magister prawa, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca  z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

A

 1. Oceny oddziaływania na środowisko – zakres przedmiotowy.
 2. Omówienie zakresu nowelizacji przepisów od 1.01.2017 r.
 3. Nakładanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – składniki, tryb i zasady sporządzania.
 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – nowy charakter i zakres.
 6. Postępowanie w sprawach wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • właściwość organów,
 • Rodzaje inwestycji i przedsięwzięć, w stosunku do których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko
 • Uzgodnienia i opinia w toku postępowania z innymi organami terminy uzgadniania decyzji.
 • Udział stron i organizacji ekologicznych w postępowaniu,
 • Składniki decyzji treść uzasadnienia
 • Funkcja decyzji w systemie inwestycyjnym.
 1. Ponowne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko – zasady i podstawy prawne.
 2. Ocena oddziaływania środowisko na obszary Natura 2000 – cechy charakterystyczne postępowania.

B

 1. Udział społeczeństwa w postępowaniach w zakresie ochrony środowiska ZASADY I ZAKRES.
 2. udział społeczeństwa w procedurze administracyjnej przy wydawaniu decyzji.
 3. Uwagi i wnioski.
 4. Organizacje ekologiczne – zasady udziału w postępowaniu.

C. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.