Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 2017r.Zobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:
  • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
  • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
  • Ośrodki Pomocy Społecznej

Cele i korzyści:

1) pogłębienie wiedzy z zakresu wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.), tj.:
– zmian obowiązujących od 2 września 2016r. w zakresie rozszerzenia katalogu świadczeń niepodlegających wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 753),
– zmian obowiązujących od 5 września w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, odzieży, schronienia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i obowiązku zawierania kontraktu socjalnego z tymi osobami oraz udzielania ww. form pomocy doraźne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1310) – zmian obowiązujących od 11 września w zakresie możliwości przeprowadzania wywiadu środowiskowego w formie elektronicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1359),
– zmian obowiązujących od 15 października 2016r. w zakresie ograniczeń możliwości łączenia i lokalizacji jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej, które mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2019r., (Dz. U. z 2016 r. poz. 1583),
2) poznanie obowiązków ośrodków pomocy społecznej wynikających z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (druk sejmowy nr 970 -A uchwalony 04-11-2016r., podpisany przez Prezydenta RP, oczekujący na publikację w Dz. U.)
3) zdobycie wiedzy z zakresu zmian, których wejście w życie zaplanowano z dniem 01.01.2017r. dotyczących możliwości przyznawania zasiłku z pomocy społecznej wstecz, czyli za okres sprzed uzyskania orzeczenia powiatowego zespołu stwierdzającego stopień niepełnosprawności lub orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy oraz wprowadzenia zasiłku okresowego dla osób oczekujących na orzeczenie; celem projektu jest wdrożenie wyroku TK z 06-10-2015 r. (syg. akt 19/14); projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk sejmowy nr 1001),
4) zdobycie wiedzy z zakresu zmian, które są procedowane, i których wejście w życie zaplanowano w terminie 30 dni od daty ogłoszenia w Dz. U. dotyczących:
– poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk sejmowy nr 908) w zakresie wsparcia dla osób biorących w 1944 r. czynny udział w Powstaniu Warszawskim, którzy potrzebują całodobowej opieki w domach pomocy społecznej,
– poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk sejmowy nr 810, po I czytaniu, pozytywnie zaopiniowany przez rząd) w zakresie możliwości prowadzenia rodzinnych domów pomocy społecznej i mieszkań chronionych,
5) zdobycie wiedzy z zakresu aktów wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej będących w toku legislacyjnym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących rozporządzenia w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni; zmiany rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej; rozporządzenia w sprawie superwizji pracy socjalnej,
6) pogłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pomocy społecznej,
7) podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych)
8) podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy społecznej,
9) możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych dotyczących prowadzenia i sporządzania wywiadu środowiskowego, zawierania kontraktów socjalnych, przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej
10) szkolenie z użyciem aktywizujących metod dydaktycznych w formie dyskusji, zadawania pytań, rozwiązywania trudnych i codziennych przypadków


Prowadzący:

Barbara Matysik – socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia, autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Wprowadzenie – omówienie zmian wprowadzanych w przepisach o pomocy społecznej.
2. Regulacje w przepisach o pomocy społecznej w zakresie m.in.:
– ustalania prawa do zasiłku stałego w kontekście zawieszenia postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia,
– mieszkań chronionych,
– rodzinnych domów pomocy społecznej,
– środowiskowych domów samopomocy,
– kontraktu socjalnego,
– udzielenia pomocy w formie posiłku,
– udzielania pomocy w formie schronienia,
– zasad zwalniania z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
– katalogu świadczeń, w przypadku których nie wymaga się wydania decyzji administracyjnej,
– wywiadu środowiskowego w sprawach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego, zasiłku dla opiekuna,
3. Informatyzacja jako narzędzie w pomocy społecznej.
4. Nowe akty wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej.
5. Zadania OPS w związku z wejściem w życie ustawy „Za życiem”.
6. Podsumowanie.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.